หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน WHA

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Wha Corporation Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.wha.co.th
กลุ่มธุรกิจ: Property Development
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท WHA อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 15,952 79,095 74,783 73,627 76,705
หนี้สิน (Debt) 11,471 (71.9%) 57,436 (72.6%) 52,821 (70.6%) 51,592 (70.1%) 48,319 (63%)
ทุน (Equity) 4,481 (28.1%) 21,659 (27.4%) 21,962 (29.4%) 22,035 (29.9%) 28,386 (37%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 0 11,437 0 0 0
ต้นทุนขาย (Cost) (0) (7,431) (0) (0) (0)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 0 4,006 0 0 0
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (0) (1,133) (0) (0) (0)
กำไรจากการดำเนินงาน 0 2,873 0 0 0
รายได้อื่น ๆ 0 0 0 0 0
รายจ่ายอื่น ๆ (-978) (706) (-2,898) (-80) (-1,082)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 978 2,167 2,898 80 1,082
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 0 1,000 0 0 0
จากการลงทุน (NICF) 0 -32,464 0 0 0
จากการจัดหาเงิน (NFCF) 0 33,654 0 0 0
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 0 2,190 0 0 0
เงินสดสิ้นงวด 0 0 0 0 0
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 2.56 2.65 2.41 2.34 1.7
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 0% 35.03% 0% 0% 0%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 0% 25% 0% 0% 0%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 0% 19% 0% 0% 0%
ROA (Return on Asset) 6% 3% 4% 0% 1%
ROE (Return on Equity) 22% 10% 13% 0% 4%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com