หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน TWZ

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Twz Corporation Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.twz.co.th
กลุ่มธุรกิจ: Information and Communication Technology
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท TWZ อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 3,558 3,965 4,836 4,889 4,461
หนี้สิน (Debt) 1,322 (37.2%) 1,737 (43.8%) 2,439 (50.4%) 2,484 (50.8%) 2,063 (46.2%)
ทุน (Equity) 2,236 (62.8%) 2,228 (56.2%) 2,397 (49.6%) 2,405 (49.2%) 2,398 (53.8%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 3,251 3,862 3,873 3,863 3,687
ต้นทุนขาย (Cost) (3,031) (3,604) (3,514) (3,622) (3,459)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 220 258 359 241 228
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (198) (252) (186) (170) (260)
กำไรจากการดำเนินงาน 22 6 174 71 -32
รายได้อื่น ๆ 82 83 44 47 135
รายจ่ายอื่น ๆ (-14) (63) (119) (112) (61)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 118 26 99 5 42
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) -132 -551 -64 111 -181
จากการลงทุน (NICF) -84 -56 -66 9 13
จากการจัดหาเงิน (NFCF) 222 450 166 -130 120
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 6 -157 36 -10 -48
เงินสดสิ้นงวด 58 94 94 92 45
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 0.59 0.78 1.02 1.03 0.86
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 6.78% 6.68% 9.28% 6.24% 6.18%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 1% 0% 4% 2% -1%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 4% 1% 3% 0% 1%
ROA (Return on Asset) 3% 1% 2% 0% 1%
ROE (Return on Equity) 5% 1% 4% 0% 2%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com