หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน TRUE

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: True Corporation Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.truecorp.co.th
กลุ่มธุรกิจ: Information and Communication Technology
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท TRUE อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 234,570 282,844 448,960 465,117 492,835
หนี้สิน (Debt) 163,629 (69.8%) 207,638 (73.4%) 317,232 (70.7%) 334,478 (71.9%) 350,010 (71%)
ทุน (Equity) 70,941 (30.2%) 75,206 (26.6%) 131,728 (29.3%) 130,639 (28.1%) 142,825 (29%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 61,265 118,781 62,378 71,938 89,382
ต้นทุนขาย (Cost) (42,446) (90,577) (42,880) (51,927) (68,672)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 18,819 28,204 19,499 20,011 20,710
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (11,477) (23,022) (12,807) (17,221) (21,294)
กำไรจากการดำเนินงาน 7,341 5,182 6,692 2,790 -584
รายได้อื่น ๆ 179 356 621 12,885 -5,265
รายจ่ายอื่น ๆ (6,096) (1,138) (10,127) (16,826) (-15,499)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 1,425 4,400 -2,814 -1,151 9,650
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 11,894 3,333 9,269 4,630 7,312
จากการลงทุน (NICF) -7,503 -49,754 -6,937 -16,507 -26,960
จากการจัดหาเงิน (NFCF) -5,055 50,354 -2,707 18,772 14,307
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ -664 3,933 -375 6,895 -5,341
เงินสดสิ้นงวด 4,354 4,916 4,541 11,448 6,103
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 2.31 2.76 2.41 2.56 2.45
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 30.72% 23.74% 31.26% 27.82% 23.17%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 12% 4% 11% 4% -1%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 2% 4% -4% -1% 11%
ROA (Return on Asset) 1% 2% -1% -0% 2%
ROE (Return on Equity) 2% 6% -2% -1% 7%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com