หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน TRUE

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: True Corporation Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.truecorp.co.th
กลุ่มธุรกิจ: Information and Communication Technology
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท TRUE อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2010 2011 2012 2013 2015
สินทรัพย์ (Asset) 115,022 151,518 180,363 205,852 282,844
หนี้สิน (Debt) 102,552 (89.2%) 130,049 (85.8%) 166,359 (92.2%) 201,120 (97.7%) 207,638 (73.4%)
ทุน (Equity) 12,470 (10.8%) 21,469 (14.2%) 14,004 (7.8%) 4,732 (2.3%) 75,206 (26.6%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2010 2011 2012 2013 2015
รายได้จากธุรกิจหลัก 61,265 62,474 62,378 96,214 118,781
ต้นทุนขาย (Cost) (42,446) (42,199) (42,880) (77,370) (90,577)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 18,819 20,276 19,499 18,844 28,204
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (11,477) (11,847) (12,807) (21,494) (23,022)
กำไรจากการดำเนินงาน 7,341 8,429 6,692 -2,650 5,182
รายได้อื่น ๆ 179 356 621 12,885 -5,265
รายจ่ายอื่น ๆ (10,906) (7,557) (5,354) (19,376) (-4,483)
กำไรสุทธิ (Net Profit) -3,385 1,228 1,959 -9,141 4,400
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 11,894 9,444 9,269 22,678 3,333
จากการลงทุน (NICF) -6,937 -16,507 -26,960 -2,829 -49,754
จากการจัดหาเงิน (NFCF) -2,707 18,772 14,307 -11,230 50,354
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 2,250 11,709 -3,384 8,619 3,933
เงินสดสิ้นงวด 4,354 4,916 4,541 11,448 6,103
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 8.22 6.06 11.88 42.5 2.76
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 30.72% 32.45% 31.26% 19.59% 23.74%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 12% 13% 11% -3% 4%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) -6% 2% 3% -8% 4%
ROA (Return on Asset) -3% 1% 1% -4% 2%
ROE (Return on Equity) -27% 6% 14% -193% 6%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com