หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน TMB

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Tmb Bank Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.tmbbank.com
กลุ่มธุรกิจ: Banking
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท TMB อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 810,167 838,937 821,000 805,387 850,014
หนี้สิน (Debt) 740,374 (91.4%) 762,339 (90.9%) 737,152 (89.8%) 719,317 (89.3%) 758,516 (89.2%)
ทุน (Equity) 69,793 (8.6%) 76,598 (9.1%) 83,848 (10.2%) 86,070 (10.7%) 91,498 (10.8%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 0 0 0 0 0
ต้นทุนขาย (Cost) (0) (13,210) (0) (0) (0)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 0 -13,210 0 0 0
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (0) (23,220) (0) (0) (0)
กำไรจากการดำเนินงาน 0 -36,430 0 0 0
รายได้อื่น ๆ 202 218 48 -2,764 329
รายจ่ายอื่น ๆ (-9,336) (-45,563) (-8,178) (-4,860) (-3,977)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 9,538 9,351 8,226 2,096 4,306
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) -13,452 1,492 11,036 16,963 1
จากการลงทุน (NICF) 13,774 9,661 -10,752 -15,890 -1
จากการจัดหาเงิน (NFCF) 707 -10,321 -711 -2,590 0
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 1,029 832 -427 -1,517 0
เงินสดสิ้นงวด 11,317 15,131 14,714 13,217 0
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 10.61 9.95 8.79 8.36 8.29
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 0% 0% 0% 0% 0%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 0% 0% 0% 0% 0%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 0% 0% 0% 0% 0%
ROA (Return on Asset) 1% 1% 1% 0% 1%
ROE (Return on Equity) 14% 12% 10% 2% 5%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com