หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน TICON

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Ticon Industrial Connection Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.ticon.co.th
กลุ่มธุรกิจ: Property Development
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท TICON อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 31,209 36,294 36,092 43,279 43,820
หนี้สิน (Debt) 19,743 (63.3%) 24,604 (67.8%) 24,675 (68.4%) 18,551 (42.9%) 18,758 (42.8%)
ทุน (Equity) 11,466 (36.7%) 11,690 (32.2%) 11,417 (31.6%) 24,728 (57.1%) 25,062 (57.2%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 3,335 4,460 2,933 1,999 5,844
ต้นทุนขาย (Cost) (0) (2,760) (0) (0) (0)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 3,335 1,700 2,933 1,999 5,844
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (262) (472) (200) (233) (316)
กำไรจากการดำเนินงาน 3,073 1,228 2,734 1,766 5,528
รายได้อื่น ๆ -196 70 -12 234 -678
รายจ่ายอื่น ๆ (2,116) (527) (2,447) (1,905) (4,530)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 761 771 275 94 320
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 2,661 3,247 1,658 2,209 966
จากการลงทุน (NICF) -2,134 -6,672 -926 -2,446 -2,964
จากการจัดหาเงิน (NFCF) -911 4,230 -790 337 2,301
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ -384 805 -58 100 303
เงินสดสิ้นงวด 185 141 83 183 1,087
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 1.72 2.1 2.16 0.75 0.75
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 100% 38.12% 100% 100% 100%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 92% 28% 93% 88% 95%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 24% 17% 9% 4% 6%
ROA (Return on Asset) 2% 2% 1% 0% 1%
ROE (Return on Equity) 7% 7% 2% 0% 1%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com