หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน SPALI

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Supalai Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.supalai.com
กลุ่มธุรกิจ: Property Development
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท SPALI อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 38,030 47,287 51,679 53,425 56,980
หนี้สิน (Debt) 20,053 (52.7%) 26,837 (56.8%) 28,067 (54.3%) 29,145 (54.6%) 25,881 (45.4%)
ทุน (Equity) 17,977 (47.3%) 20,450 (43.2%) 23,612 (45.7%) 24,280 (45.4%) 31,099 (54.6%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 6,242 21,364 11,184 12,686 11,513
ต้นทุนขาย (Cost) (0) (13,332) (0) (0) (0)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 6,242 8,032 11,184 12,686 11,513
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (546) (2,205) (987) (1,353) (1,406)
กำไรจากการดำเนินงาน 5,696 5,827 10,196 11,334 10,107
รายได้อื่น ๆ 0 0 0 0 0
รายจ่ายอื่น ๆ (1,218) (1,290) (5,310) (10,648) (8,015)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 4,478 4,537 4,886 686 2,092
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) -275 -5,014 13 811 2,361
จากการลงทุน (NICF) -62 -341 -16 -40 -46
จากการจัดหาเงิน (NFCF) 285 5,510 32 -589 -818
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ -52 155 29 182 1,497
เงินสดสิ้นงวด 101 461 490 672 2,170
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 1.12 1.31 1.19 1.2 0.83
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 100% 37.6% 100% 100% 100%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 91% 27% 91% 89% 88%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 72% 21% 44% 5% 18%
ROA (Return on Asset) 12% 10% 9% 1% 4%
ROE (Return on Equity) 25% 22% 21% 3% 7%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com