หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน PTTEP

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Ptt Exploration And Production Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.pttep.com
กลุ่มธุรกิจ: Energy
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท PTTEP อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 767,725 708,864 676,889 663,206 643,545
หนี้สิน (Debt) 354,105 (46.1%) 300,053 (42.3%) 268,905 (39.7%) 268,709 (40.5%) 256,188 (39.8%)
ทุน (Equity) 413,620 (53.9%) 408,811 (57.7%) 407,984 (60.3%) 394,497 (59.5%) 387,357 (60.2%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 140,007 185,771 147,572 173,375 218,137
ต้นทุนขาย (Cost) (8,273) (14,320) (2,752) (6,615) (6,630)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 131,734 171,451 144,821 166,760 211,507
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (21,991) (33,890) (22,930) (27,700) (9,827)
กำไรจากการดำเนินงาน 109,743 137,561 121,890 139,060 201,680
รายได้อื่น ๆ 0 0 0 0 0
รายจ่ายอื่น ๆ (88,253) (169,151) (109,031) (126,776) (184,710)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 21,490 -31,590 12,859 12,284 16,970
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 82,265 98,754 81,732 88,716 107,377
จากการลงทุน (NICF) -50,277 -73,029 -75,175 -128,291 -147,193
จากการจัดหาเงิน (NFCF) -12,235 -56,821 4,667 21,419 68,605
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 19,753 -31,096 11,224 -18,156 28,789
เงินสดสิ้นงวด 43,995 53,512 59,515 42,800 70,205
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 0.86 0.73 0.66 0.68 0.66
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 94.09% 92.29% 98.14% 96.18% 96.96%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 78% 74% 83% 80% 92%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 15% -17% 9% 7% 8%
ROA (Return on Asset) 3% -4% 2% 2% 3%
ROE (Return on Equity) 5% -8% 3% 3% 4%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com