หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน PS

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Pruksa Real Estate Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.pruksa.com
กลุ่มธุรกิจ: Property Development
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท PS อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2010 2011 2012 2013 2015
สินทรัพย์ (Asset) 34,211 41,982 43,821 56,194 65,309
หนี้สิน (Debt) 18,948 (55.4%) 24,986 (59.5%) 23,739 (54.2%) 31,262 (55.6%) 31,091 (47.6%)
ทุน (Equity) 15,263 (44.6%) 16,996 (40.5%) 20,082 (45.8%) 24,932 (44.4%) 34,218 (52.4%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2010 2011 2012 2013 2015
รายได้จากธุรกิจหลัก 13,034 19,033 23,407 38,848 51,240
ต้นทุนขาย (Cost) (0) (0) (0) (25,350) (33,984)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 13,034 19,033 23,407 13,498 17,256
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (1,887) (2,438) (4,243) (6,077) (7,661)
กำไรจากการดำเนินงาน 11,147 16,595 19,164 7,421 9,595
รายได้อื่น ๆ 0 0 0 0 0
รายจ่ายอื่น ๆ (8,773) (12,973) (15,676) (1,620) (1,925)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 2,373 3,622 3,488 5,801 7,670
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) -9,648 -4,151 4,197 -222 7,815
จากการลงทุน (NICF) 723 -1,708 231 -837 -341
จากการจัดหาเงิน (NFCF) 9,519 5,256 -4,550 1,380 -6,603
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 594 -603 -122 321 871
เงินสดสิ้นงวด 1,526 846 1,439 837 716
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 1.24 1.47 1.18 1.25 0.91
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 100% 100% 100% 34.75% 33.68%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 86% 87% 82% 19% 19%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 18% 19% 15% 15% 15%
ROA (Return on Asset) 7% 9% 8% 10% 12%
ROE (Return on Equity) 16% 21% 17% 23% 22%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com