หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน PPP

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Premier Products Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.premier-products.co.th
กลุ่มธุรกิจ: Construction Materials
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท PPP อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 2,280 2,208 2,145 2,111 1,947
หนี้สิน (Debt) 1,321 (57.9%) 1,142 (51.7%) 968 (45.1%) 901 (42.7%) 814 (41.8%)
ทุน (Equity) 959 (42.1%) 1,066 (48.3%) 1,177 (54.9%) 1,210 (57.3%) 1,133 (58.2%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 0 1,495 0 0 0
ต้นทุนขาย (Cost) (0) (917) (0) (0) (0)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 0 578 0 0 0
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (0) (367) (0) (0) (0)
กำไรจากการดำเนินงาน 0 211 0 0 0
รายได้อื่น ๆ 0 0 0 0 0
รายจ่ายอื่น ๆ (-164) (47) (-154) (-26) (-4)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 164 164 154 26 4
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 0 320 0 0 0
จากการลงทุน (NICF) 0 -56 0 0 0
จากการจัดหาเงิน (NFCF) 0 -281 0 0 0
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 0 -17 0 0 0
เงินสดสิ้นงวด 0 0 0 0 0
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 1.38 1.07 0.82 0.74 0.72
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 0% 38.66% 0% 0% 0%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 0% 14% 0% 0% 0%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 0% 11% 0% 0% 0%
ROA (Return on Asset) 7% 7% 7% 1% 0%
ROE (Return on Equity) 17% 15% 13% 2% 0%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com