หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน NINE

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Nation International Edutainment Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.nine.co.th
กลุ่มธุรกิจ: Services
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท NINE อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 711 659 376 370 272
หนี้สิน (Debt) 195 (27.4%) 172 (26.1%) 109 (29%) 102 (27.6%) 81 (29.8%)
ทุน (Equity) 516 (72.6%) 487 (73.9%) 267 (71%) 268 (72.4%) 191 (70.2%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 0 211 0 0 0
ต้นทุนขาย (Cost) (0) (154) (0) (0) (0)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 0 57 0 0 0
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (0) (86) (0) (0) (0)
กำไรจากการดำเนินงาน 0 -29 0 0 0
รายได้อื่น ๆ 0 0 0 0 0
รายจ่ายอื่น ๆ (-1) (-10) (212) (0) (83)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 1 -19 -212 0 -83
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 0 7 0 0 0
จากการลงทุน (NICF) 0 -148 0 0 0
จากการจัดหาเงิน (NFCF) 0 -13 0 0 0
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 0 -154 0 0 0
เงินสดสิ้นงวด 0 0 0 0 0
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 0.38 0.35 0.41 0.38 0.42
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 0% 27.01% 0% 0% 0%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 0% -14% 0% 0% 0%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 0% -9% 0% 0% 0%
ROA (Return on Asset) 0% -3% -56% 0% -31%
ROE (Return on Equity) 0% -4% -79% 0% -43%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com