หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน KGI

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Kgi Securities (thailand) Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.kgieworld.co.th
กลุ่มธุรกิจ: Finance and Securities
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท KGI อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 10,522 9,649 14,130 16,684 16,498
หนี้สิน (Debt) 5,361 (51%) 4,606 (47.7%) 8,647 (61.2%) 10,986 (65.8%) 11,044 (66.9%)
ทุน (Equity) 5,161 (49%) 5,043 (52.3%) 5,483 (38.8%) 5,698 (34.2%) 5,454 (33.1%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 0 0 0 0 0
ต้นทุนขาย (Cost) (0) (112) (0) (0) (0)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 0 -112 0 0 0
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (0) (353) (0) (0) (0)
กำไรจากการดำเนินงาน 0 -465 0 0 0
รายได้อื่น ๆ -300 364 -1 -4 -2
รายจ่ายอื่น ๆ (-1,061) (-689) (-1,023) (-229) (-487)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 761 588 1,022 225 485
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 996 690 118 863 -527
จากการลงทุน (NICF) -85 84 83 640 103
จากการจัดหาเงิน (NFCF) -242 -728 -134 -657 -498
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 669 46 67 846 -922
เงินสดสิ้นงวด 1,917 209 276 1,122 199
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 1.04 0.91 1.58 1.93 2.02
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 0% 0% 0% 0% 0%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 0% 0% 0% 0% 0%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 0% 0% 0% 0% 0%
ROA (Return on Asset) 7% 6% 7% 1% 3%
ROE (Return on Equity) 15% 12% 19% 4% 9%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com