หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน HANA

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Hana Microelectronics Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.hanagroup.com
กลุ่มธุรกิจ: Electronic Components
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท HANA อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 22,051 23,123 23,780 24,233 24,772
หนี้สิน (Debt) 3,687 (16.7%) 3,699 (16%) 3,819 (16.1%) 3,768 (15.5%) 4,066 (16.4%)
ทุน (Equity) 18,364 (83.3%) 19,424 (84%) 19,961 (83.9%) 20,465 (84.5%) 20,706 (83.6%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 15,513 20,521 17,645 16,315 18,388
ต้นทุนขาย (Cost) (12,544) (17,491) (14,088) (14,261) (15,550)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 2,969 3,030 3,557 2,054 2,838
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (930) (1,115) (713) (1,067) (1,101)
กำไรจากการดำเนินงาน 2,039 1,915 2,844 987 1,737
รายได้อื่น ๆ 0 0 0 0 0
รายจ่ายอื่น ๆ (-1,366) (-151) (739) (170) (914)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 3,405 2,066 2,105 817 823
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 3,546 2,956 2,809 2,862 2,201
จากการลงทุน (NICF) -1,834 -1,505 -2,350 -1,243 -1,462
จากการจัดหาเงิน (NFCF) -1,119 -1,610 -1,172 -1,209 -1,222
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 593 -159 -713 410 -483
เงินสดสิ้นงวด 4,316 4,272 2,975 3,824 3,111
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 0.2 0.19 0.19 0.18 0.2
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 19.14% 14.77% 20.16% 12.59% 15.43%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 13% 9% 16% 6% 9%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 22% 10% 12% 5% 4%
ROA (Return on Asset) 15% 9% 9% 3% 3%
ROE (Return on Equity) 19% 11% 11% 4% 4%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com