หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน HANA

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Hana Microelectronics Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.hanagroup.com
กลุ่มธุรกิจ: Electronic Components
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท HANA อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2013 2014 2015 2016 2017
สินทรัพย์ (Asset) 20,157 22,051 23,123 23,780 24,233
หนี้สิน (Debt) 3,563 (17.7%) 3,687 (16.7%) 3,699 (16%) 3,819 (16.1%) 3,768 (15.5%)
ทุน (Equity) 16,594 (82.3%) 18,364 (83.3%) 19,424 (84%) 19,961 (83.9%) 20,465 (84.5%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2013 2014 2015 2016 2017
รายได้จากธุรกิจหลัก 17,667 13,936 20,521 16,315 18,388
ต้นทุนขาย (Cost) (15,665) (10,957) (17,491) (14,261) (15,550)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 2,002 2,979 3,030 2,054 2,838
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (886) (800) (1,115) (1,067) (1,101)
กำไรจากการดำเนินงาน 1,116 2,179 1,915 987 1,737
รายได้อื่น ๆ 0 0 0 0 0
รายจ่ายอื่น ๆ (-1,221) (-1,226) (-151) (-1,118) (920)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 2,337 3,405 2,066 2,105 817
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 3,236 2,932 2,956 2,862 2,201
จากการลงทุน (NICF) -1,606 -1,448 -1,505 -1,243 -1,462
จากการจัดหาเงิน (NFCF) -1,216 -1,159 -1,610 -1,209 -1,222
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 414 325 -159 410 -483
เงินสดสิ้นงวด 4,316 4,272 2,975 3,824 3,111
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 0.21 0.2 0.19 0.19 0.18
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 11.33% 21.38% 14.77% 12.59% 15.43%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 6% 16% 9% 6% 9%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 13% 24% 10% 13% 4%
ROA (Return on Asset) 12% 15% 9% 9% 3%
ROE (Return on Equity) 14% 19% 11% 11% 4%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com