หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน GFPT

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Gfpt Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.gfpt.co.th
กลุ่มธุรกิจ: Agribusiness
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท GFPT อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2010 2011 2012 2013 2015
สินทรัพย์ (Asset) 9,215 10,068 12,869 13,103 14,976
หนี้สิน (Debt) 3,833 (41.6%) 4,084 (40.6%) 7,249 (56.3%) 5,645 (43.1%) 5,533 (36.9%)
ทุน (Equity) 5,382 (58.4%) 5,984 (59.4%) 5,620 (43.7%) 7,458 (56.9%) 9,443 (63.1%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2010 2011 2012 2013 2015
รายได้จากธุรกิจหลัก 10,996 11,507 12,472 16,699 16,467
ต้นทุนขาย (Cost) (9,173) (9,800) (10,457) (14,418) (14,463)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 1,824 1,708 2,015 2,281 2,004
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (863) (729) (853) (1,097) (1,170)
กำไรจากการดำเนินงาน 960 979 1,162 1,184 834
รายได้อื่น ๆ 262 271 218 107 207
รายจ่ายอื่น ๆ (138) (182) (217) (-227) (-172)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 1,084 1,068 1,163 1,518 1,213
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 1,506 1,549 -135 3,072 1,764
จากการลงทุน (NICF) -1,254 -1,018 -1,991 -1,292 -1,386
จากการจัดหาเงิน (NFCF) -273 -540 2,230 -1,752 -55
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ -21 -9 104 28 323
เงินสดสิ้นงวด 155 202 182 173 283
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 0.71 0.68 1.29 0.76 0.59
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 16.58% 14.84% 16.16% 13.66% 12.17%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 9% 9% 9% 7% 5%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 10% 9% 9% 9% 7%
ROA (Return on Asset) 12% 11% 9% 12% 8%
ROE (Return on Equity) 20% 18% 21% 20% 13%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com