หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน EGCO

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Electricity Generating Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.egco.com
กลุ่มธุรกิจ: Energy
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท EGCO อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 160,687 179,812 197,254 199,072 212,359
หนี้สิน (Debt) 86,468 (53.8%) 102,062 (56.8%) 114,656 (58.1%) 114,961 (57.7%) 108,812 (51.2%)
ทุน (Equity) 74,219 (46.2%) 77,750 (43.2%) 82,598 (41.9%) 84,111 (42.3%) 103,547 (48.8%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 0 15,914 0 0 0
ต้นทุนขาย (Cost) (0) (9,934) (0) (0) (0)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 0 5,980 0 0 0
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (0) (2,859) (0) (0) (0)
กำไรจากการดำเนินงาน 0 3,121 0 0 0
รายได้อื่น ๆ 0 0 0 0 0
รายจ่ายอื่น ๆ (-7,666) (-1,285) (-8,320) (-2,963) (-17,807)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 7,666 4,406 8,320 2,963 17,807
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 4,881 6,303 4,021 3,201 4,207
จากการลงทุน (NICF) -2,217 -7,303 2,471 -1,586 -14,131
จากการจัดหาเงิน (NFCF) -1,435 2,547 -4,557 -990 5,781
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 1,229 1,547 1,935 625 -4,143
เงินสดสิ้นงวด 4,979 5,855 7,748 8,402 4,147
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 1.17 1.31 1.39 1.37 1.05
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 42.93% 37.58% 33.48% 27.05% 31.19%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 33% 20% 16% 5% 16%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 50134066% 28% 54993721% 22224722% 73099343%
ROA (Return on Asset) 5% 2% 4% 1% 8%
ROE (Return on Equity) 10% 6% 10% 4% 17%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com