หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน COLOR

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Salee Colour Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.saleecolour.com
กลุ่มธุรกิจ: Industrials
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท COLOR อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 1,058 1,062 1,130 1,195 1,309
หนี้สิน (Debt) 387 (36.6%) 353 (33.2%) 397 (35.1%) 453 (37.9%) 577 (44.1%)
ทุน (Equity) 671 (63.4%) 709 (66.8%) 733 (64.9%) 742 (62.1%) 732 (55.9%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 0 866 0 0 0
ต้นทุนขาย (Cost) (0) (700) (0) (0) (0)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 0 166 0 0 0
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (0) (126) (0) (0) (0)
กำไรจากการดำเนินงาน 0 40 0 0 0
รายได้อื่น ๆ 0 0 0 0 0
รายจ่ายอื่น ๆ (15) (7) (-21) (-3) (-15)
กำไรสุทธิ (Net Profit) -15 33 21 3 15
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 0 72 0 0 0
จากการลงทุน (NICF) 0 -3 0 0 0
จากการจัดหาเงิน (NFCF) 0 -71 0 0 0
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 0 -2 0 0 0
เงินสดสิ้นงวด 0 0 0 0 0
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 0.58 0.5 0.54 0.61 0.79
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 0% 19.17% 0% 0% 0%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 0% 5% 0% 0% 0%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 0% 4% 0% 0% 0%
ROA (Return on Asset) -1% 3% 2% 0% 1%
ROE (Return on Equity) -2% 5% 3% 0% 2%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com