หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน CKP

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Ck Power Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.ckpower.co.th
กลุ่มธุรกิจ: Energy
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท CKP อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 49,327 54,567 59,305 59,670 62,617
หนี้สิน (Debt) 23,223 (47.1%) 22,754 (41.7%) 28,799 (48.6%) 29,185 (48.9%) 31,973 (51.1%)
ทุน (Equity) 26,104 (52.9%) 31,813 (58.3%) 30,506 (51.4%) 30,485 (51.1%) 30,644 (48.9%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 0 6,757 0 0 0
ต้นทุนขาย (Cost) (0) (4,618) (0) (0) (0)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 0 2,139 0 0 0
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (0) (345) (0) (0) (0)
กำไรจากการดำเนินงาน 0 1,794 0 0 0
รายได้อื่น ๆ 0 0 0 0 0
รายจ่ายอื่น ๆ (-471) (1,008) (-55) (43) (-78)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 471 786 55 -43 78
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 0 4,058 0 0 0
จากการลงทุน (NICF) 0 -6,984 0 0 0
จากการจัดหาเงิน (NFCF) 0 3,234 0 0 0
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 0 308 0 0 0
เงินสดสิ้นงวด 0 0 0 0 0
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 0.89 0.72 0.94 0.96 1.04
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 0% 31.66% 0% 0% 0%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 0% 27% 0% 0% 0%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 0% 12% 0% 0% 0%
ROA (Return on Asset) 1% 1% 0% -0% 0%
ROE (Return on Equity) 2% 2% 0% -0% 0%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com