หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน BEAUTY

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Beauty Community Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.beautycommunity.co.th
กลุ่มธุรกิจ: Commerce
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท BEAUTY อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 1,286 1,493 1,750 1,994 1,966
หนี้สิน (Debt) 199 (15.5%) 345 (23.1%) 430 (24.6%) 468 (23.5%) 488 (24.8%)
ทุน (Equity) 1,087 (84.5%) 1,148 (76.9%) 1,320 (75.4%) 1,526 (76.5%) 1,478 (75.2%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 0 1,773 0 0 0
ต้นทุนขาย (Cost) (0) (586) (0) (0) (0)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 0 1,187 0 0 0
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (0) (703) (0) (0) (0)
กำไรจากการดำเนินงาน 0 484 0 0 0
รายได้อื่น ๆ 0 0 0 0 0
รายจ่ายอื่น ๆ (-301) (82) (-656) (-199) (-538)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 301 402 656 199 538
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 0 558 0 0 0
จากการลงทุน (NICF) 0 -272 0 0 0
จากการจัดหาเงิน (NFCF) 0 -342 0 0 0
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 0 -56 0 0 0
เงินสดสิ้นงวด 0 0 0 0 0
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 0.18 0.3 0.33 0.31 0.33
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 0% 66.95% 0% 0% 0%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 0% 27% 0% 0% 0%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 0% 23% 0% 0% 0%
ROA (Return on Asset) 23% 27% 37% 10% 27%
ROE (Return on Equity) 28% 35% 50% 13% 36%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com