หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน AMATA

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Amata Corporation Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.amata.com
กลุ่มธุรกิจ: Property Development
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท AMATA อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2010 2011 2012 2013 2015
สินทรัพย์ (Asset) 14,049 18,118 23,848 22,203 25,451
หนี้สิน (Debt) 7,154 (50.9%) 11,378 (62.8%) 12,655 (53.1%) 12,012 (54.1%) 11,951 (47%)
ทุน (Equity) 6,895 (49.1%) 6,740 (37.2%) 11,193 (46.9%) 10,191 (45.9%) 13,500 (53%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2010 2011 2012 2013 2015
รายได้จากธุรกิจหลัก 4,061 2,336 3,693 7,164 5,115
ต้นทุนขาย (Cost) (0) (0) (0) (3,727) (2,824)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 4,061 2,336 3,693 3,437 2,291
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (493) (467) (551) (1,241) (972)
กำไรจากการดำเนินงาน 3,569 1,868 3,141 2,196 1,319
รายได้อื่น ๆ -0 -1 127 325 78
รายจ่ายอื่น ๆ (2,222) (1,549) (2,311) (592) (-496)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 1,347 319 957 1,929 1,893
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 2,481 1,942 3,183 2,835 1,160
จากการลงทุน (NICF) -1,242 -2,883 -1,785 -3,085 2,388
จากการจัดหาเงิน (NFCF) -1,089 1,399 -1,141 -444 -1,460
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 150 458 257 -694 2,088
เงินสดสิ้นงวด 552 971 1,099 1,543 1,784
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 1.04 1.69 1.13 1.18 0.89
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 100% 100% 100% 47.98% 44.79%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 88% 80% 85% 31% 26%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 33% 14% 25% 26% 36%
ROA (Return on Asset) 10% 2% 4% 9% 7%
ROE (Return on Equity) 20% 5% 9% 19% 14%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com