หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน AMATA

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Amata Corporation Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.amata.com
กลุ่มธุรกิจ: Property Development
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท AMATA อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 22,136 25,451 26,595 26,007 30,248
หนี้สิน (Debt) 9,921 (44.8%) 11,951 (47%) 12,355 (46.5%) 11,716 (45%) 14,846 (49.1%)
ทุน (Equity) 12,215 (55.2%) 13,500 (53%) 14,240 (53.5%) 14,291 (55%) 15,402 (50.9%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 4,061 5,115 3,693 3,648 5,308
ต้นทุนขาย (Cost) (0) (2,824) (0) (0) (0)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 4,061 2,291 3,693 3,648 5,308
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (493) (972) (551) (620) (905)
กำไรจากการดำเนินงาน 3,569 1,319 3,141 3,028 4,403
รายได้อื่น ๆ -0 -1 127 325 78
รายจ่ายอื่น ๆ (1,345) (-575) (2,070) (3,103) (3,880)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 2,223 1,893 1,198 250 601
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 1,446 1,160 2,481 1,942 3,183
จากการลงทุน (NICF) -2,570 2,388 -1,242 -2,883 -1,785
จากการจัดหาเงิน (NFCF) 1,190 -1,460 -1,089 1,399 -1,141
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 66 2,088 150 458 257
เงินสดสิ้นงวด 552 971 1,099 1,543 1,784
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 0.81 0.89 0.87 0.82 0.96
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 100% 44.79% 100% 100% 100%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 88% 26% 85% 83% 83%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 55% 37% 31% 6% 11%
ROA (Return on Asset) 10% 7% 5% 1% 2%
ROE (Return on Equity) 18% 14% 8% 2% 4%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com