หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน ADVANC

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Advanced Info Service Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://investor.ais.co.th
กลุ่มธุรกิจ: Information and Communication Technology
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท ADVANC อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 126,350 181,761 275,670 279,146 282,764
หนี้สิน (Debt) 79,485 (62.9%) 133,268 (73.3%) 232,962 (84.5%) 241,491 (86.5%) 226,696 (80.2%)
ทุน (Equity) 46,865 (37.1%) 48,493 (26.7%) 42,708 (15.5%) 37,655 (13.5%) 56,068 (19.8%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 110,792 155,276 111,280 126,437 141,568
ต้นทุนขาย (Cost) (72,039) (84,819) (68,703) (76,220) (83,970)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 38,753 70,457 42,577 50,217 57,598
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (14,847) (20,091) (11,487) (12,776) (11,958)
กำไรจากการดำเนินงาน 23,906 50,366 31,090 37,441 45,640
รายได้อื่น ๆ 4,190 687 679 934 1,066
รายจ่ายอื่น ๆ (-7,937) (11,898) (1,103) (30,683) (30,664)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 36,033 39,155 30,666 7,692 16,042
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 36,721 61,629 45,224 48,216 51,133
จากการลงทุน (NICF) -12,359 -54,756 -5,799 -1,581 -16,759
จากการจัดหาเงิน (NFCF) -16,127 -11,267 -53,235 -38,726 -32,902
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 8,235 -4,394 -13,810 7,909 1,472
เงินสดสิ้นงวด 14,986 24,261 10,451 18,361 19,833
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 1.7 2.75 5.45 6.41 4.04
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 34.98% 45.38% 38.26% 39.72% 40.69%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 22% 32% 28% 30% 32%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 31% 25% 27% 6% 11%
ROA (Return on Asset) 29% 22% 11% 3% 6%
ROE (Return on Equity) 77% 81% 72% 20% 29%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com