กราฟ SET50 Index

กราฟ SET50 Index

SET50 Index

ดัชนี SET50 เป็นดัชนีราคาหุ้นที่ใช้แสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 50 ตัวที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูง มีสภาพคล่องในการซื้อขายสูงอย่างสม่ำเสมอ และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดให้มีการพิจารณาปรับรายการหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณ SET50 Index ทุกๆ 6 เดือน ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับภาวะการณ์ในตลาดปัจจุบัน

เปรียบเทียบ SET50 Index ย้อนหลัง

set index
เปรียบเทียบย้อนหลัง วันที่ ดัชดี SET50 Index การเติบโต (%)
1 เดือน 27/04/2020 0.00 0%
6 เดือน 07/11/2019 0.00 0%
1 ปี 19/04/2019 0.00 0%
2 ปี 29/12/2017 1,135.14 -100%
5 ปี 01/10/2014 1,057.88 -100%

SET50 Index Update [currentdate]

กราฟ SET50 Index

ท่านสามารถเลือกดูกราฟช่วงระยะเวลา 3 เดือน 1 ปี หรือ 3 ปีได้ โดยติ๊กที่ปุ่ม 3M, 1Y, 3Y ตามลำดับ

Rate the article
Share with friends
Ruayhoon