หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร EARTH

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ธงชัย วัฒนโสภณวงศ์ หุ้นสามัญ 2017-06-13 2017-06-08 10,000 1.45 ขาย
ธงชัย วัฒนโสภณวงศ์ หุ้นสามัญ 2017-06-13 2017-05-16 10,000 2.16 ขาย
ธงชัย วัฒนโสภณวงศ์ หุ้นสามัญ 2017-06-13 2017-05-15 10,000 2.04 ซื้อ
พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2017-06-12 2017-06-08 2,969,643 1.45 ขาย
พิบูล พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2017-06-12 2017-06-08 2,651 1.45 ขาย
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2017-06-12 2017-06-08 1,849,539 1.45 ขาย
พิพรรธ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2017-06-06 2017-06-02 2,340,000 2.2 ขาย
ธัญกมล ตริตระการ Warrant 2017-06-05 2017-06-02 2,890,666 0.15 ขาย
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2017-06-05 2017-06-01 200,000 2.2 ขาย
พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2017-06-05 2017-06-01 200,000 2.2 ขาย
ธัญกมล ตริตระการ หุ้นสามัญ 2017-05-30 2017-05-25 3,000,000 2.24 ขาย
พิบูล พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2017-05-30 2017-05-25 10,000,000 3 โอนออก
พิบูล พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2017-05-30 2017-05-25 3,333,333 3 โอนออก
พิบูล พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2017-05-30 2017-05-25 2,666,667 3 โอนออก
พิพรรธ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2017-05-30 2017-05-25 3,333,333 3 โอนออก
พิรุฬห์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2017-05-30 2017-05-25 3,333,333 3 โอนออก
พิรุฬห์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2017-05-30 2017-05-25 6,666,667 3 โอนออก
พิรุฬห์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2017-05-30 2017-05-25 666,667 3 โอนออก
พิพรรธ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2017-05-30 2017-05-25 6,666,667 3 โอนออก
ธัญกมล ตริตระการ หุ้นสามัญ 2017-05-25 2017-05-24 2,946,200 2.25 ขาย
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2017-05-23 2017-05-22 20,000,000 0 โอนออก
พิบูล พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2017-05-23 2017-05-15 100,000,000 0 โอนออก
พิรุฬห์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2017-05-23 2017-05-22 2,826,087 0 โอนออก
พิพรรธ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2017-05-19 2017-05-18 27,190,000 2.33 ขาย
พิพรรธ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2017-05-19 2017-05-17 3,000,000 2.46 ขาย
พิพรรธ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2017-05-18 2017-05-16 10,000,000 2.35 ขาย
พิพรรธ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2017-05-18 2017-05-16 10,000,000 2.35 ขาย
พิพรรธ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2017-05-17 2017-05-15 15,000,000 2.3 ขาย
พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2017-05-17 2017-05-15 47,335,100 2.04 ขาย
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2017-05-17 2017-05-15 4,200,000 1.99 ขาย
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2017-05-17 2017-05-15 8,060,000 2.4 ขาย
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2017-05-17 2017-05-15 732,900 2.4 ขาย
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2017-05-17 2017-05-15 20,777,800 2.4 ขาย
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2017-05-17 2017-05-15 800,000 2.4 ขาย
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2017-05-17 2017-05-15 49,543,100 1.98 ขาย
พิพรรธ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2017-05-17 2017-05-15 400,000 2.4 ขาย
พิพรรธ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2017-05-17 2017-05-15 6,785,300 2.4 ขาย
พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2017-05-17 2017-05-15 7,450,000 2.37 ขาย
พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2017-05-17 2017-05-15 4,200,000 1.96 ขาย
พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2017-05-17 2017-05-15 14,000,000 2.04 ขาย
พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2017-05-17 2017-05-15 8,050,000 2.4 ขาย
พิรุฬห์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2017-05-17 2017-05-15 400,000 2.4 ขาย
พิรุฬห์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2017-05-17 2017-05-15 3,235,900 2.4 ขาย
พิพรรธ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2017-05-17 2017-05-15 4,900,000 2.43 ขาย
พิบูล พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2017-05-15 2017-05-12 10,000,000 1.98 ขาย
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2017-05-15 2017-05-12 21,200,030 1.98 ขาย
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2017-05-15 2017-05-12 12,000,000 1.98 ขาย
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2017-05-15 2017-05-12 35,000,000 1.98 ขาย
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2017-05-15 2017-05-12 6,000,000 1.98 ขาย
พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2017-05-15 2017-05-12 12,000,000 1.98 ขาย
พิพรรธ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2017-05-15 2017-05-12 10,000,000 1.98 ขาย
พิพรรธ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2017-05-15 2017-05-12 5,000,000 1.98 ขาย
พิพรรธ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2017-05-15 2017-05-12 9,910,000 1.98 ขาย
พิพรรธ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2017-05-15 2017-05-12 2,660,000 1.98 ขาย
พิรุฬห์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2017-05-15 2017-05-12 10,000,000 1.98 ขาย
พิรุฬห์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2017-05-15 2017-05-12 4,300,000 1.98 ขาย
พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2017-05-15 2017-05-11 17,164,900 2.84 ขาย
พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2017-05-15 2017-05-12 5,000,000 1.98 ขาย
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2017-05-15 2017-05-11 13,956,900 2.84 ขาย
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2017-04-26 2017-04-25 60,000 4.3 ซื้อ
พิบูล พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2017-04-26 2017-04-25 60,000 4.32 ซื้อ
ธัญกมล ตริตระการ หุ้นสามัญ 2017-04-03 2017-03-31 150,000 4.46 ขาย
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2017-03-27 2017-03-24 2,000,000 4.56 ซื้อ
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2016-10-14 2016-10-13 1,000,000 4.4 ซื้อ
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2016-10-14 2016-10-12 2,000,000 4.35 ซื้อ
พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2016-10-12 2016-09-29 14,000,000 4.7 ซื้อ
พิพรรธ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2016-09-30 2016-09-29 1,000,000 4.58 ซื้อ
พิรุฬห์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2016-09-27 2016-09-26 1,535,900 4.63 ซื้อ
พิรุฬห์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2016-09-22 2016-09-21 2,000,000 4.64 ซื้อ
พิพรรธ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2016-09-19 2016-09-19 1,200,000 4.64 ซื้อ
พิพรรธ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2016-09-15 2016-09-14 500,000 4.66 ซื้อ
พิพรรธ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2016-09-14 2016-09-13 2,292,900 4.62 ซื้อ
พิพรรธ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2016-09-13 2016-09-12 3,252,400 4.63 ซื้อ
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2016-09-09 2016-09-08 112,000 4.53 ซื้อ
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2016-09-09 2016-09-08 112,000 4.53 ซื้อ
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2016-09-08 2016-09-07 1,655,600 4.64 ซื้อ
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2016-09-07 2016-09-06 1,000,000 4.64 ซื้อ
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2016-09-06 2016-09-05 400,000 4.58 ซื้อ
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2016-09-05 2016-09-01 1,450,900 4.68 ซื้อ
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2016-09-01 2016-08-31 1,700,000 4.67 ซื้อ
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2016-08-31 2016-08-30 805,400 4.68 ซื้อ
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2016-08-30 2016-08-29 529,500 4.64 ซื้อ
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2016-08-29 2016-08-26 1,545,100 4.66 ซื้อ
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2016-06-30 2016-06-29 1,400,000 4.7 ซื้อ
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2016-06-27 2016-06-24 7,000,000 4.62 ซื้อ
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2016-06-27 2016-06-24 1,300,000 4.66 ซื้อ
นุกูล ศรีอินทร์ หุ้นสามัญ 2016-06-10 2016-06-08 800,000 0 โอนออก
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2016-06-07 2016-06-06 1,130,000 4.66 ซื้อ
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2016-06-01 2016-05-31 5,000,000 4.7 ซื้อ
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2016-05-31 2016-05-30 5,000,000 4.7 ซื้อ
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2016-05-30 2016-05-27 5,000,000 4.7 ซื้อ
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2016-05-18 2016-05-16 1,124,400 4.74 ซื้อ
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2016-03-22 2016-03-21 655,200 4.87 ซื้อ
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2016-03-21 2016-03-18 1,603,000 4.85 ซื้อ
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2016-03-18 2016-03-17 740,000 4.86 ซื้อ
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2016-03-17 2016-03-16 755,000 4.84 ซื้อ
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2016-03-17 2016-03-15 1,400,000 4.86 ซื้อ
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2016-03-16 2016-03-14 1,398,800 4.88 ซื้อ
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2016-03-14 2016-03-11 28,448,000 4.86 ซื้อ
พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2015-09-23 2015-09-22 38,610,000 0 โอนออก
พิพรรธ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2015-09-18 2015-09-16 40,000,000 4.8 ซื้อ
พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2015-09-18 2015-09-16 40,000,000 4.8 ขาย
พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2015-09-18 2015-09-16 6,800,000 4.7 ขาย
พิพรรธ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2015-09-07 2015-09-04 22,000,000 4.78 ขาย
พิพรรธ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2015-09-02 2015-09-01 3,400,220 4.76 ซื้อ
พิพรรธ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2015-09-02 2015-09-01 2,975,500 4.76 ซื้อ
พิพรรธ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2015-09-02 2015-09-01 3,035,100 4.76 ซื้อ
พิพรรธ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2015-09-02 2015-09-01 2,500,000 4.76 ซื้อ
พิพรรธ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2015-09-02 2015-09-01 12,848,100 4.76 ซื้อ
พิพรรธ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2015-09-02 2015-09-01 1,000,000 4.76 ซื้อ
พิพรรธ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2015-09-02 2015-09-01 15,741,080 4.76 ซื้อ
ธนาวรรธน์ ประทุมสุวรรณ์ หุ้นสามัญ 2015-08-28 2015-08-27 1,500,000 0 รับโอน
พิพรรธ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2015-08-27 2015-08-26 54,000,000 4.6 ขาย
พิพรรธ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2015-08-27 2015-08-26 36,000,000 4.6 ขาย
พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2015-08-19 2015-08-18 35,668,730 4.56 ขาย
พิรุฬห์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2015-08-19 2015-08-18 35,668,730 4.56 ขาย
พิพรรธ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2015-08-19 2015-08-18 35,668,730 4.56 ขาย
พิบูล พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2015-08-19 2015-08-18 35,668,730 4.56 ขาย
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2015-08-19 2015-08-18 35,668,730 4.56 ขาย
พิพรรธ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2015-07-22 2015-07-21 9,168,892 0 โอนออก
พิบูล พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2015-07-22 2015-07-21 28,822,177 0 รับโอน
พิบูล พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2015-07-22 2015-07-21 6,324,682 0 โอนออก
พิบูล พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2015-07-22 2015-07-21 7,288,126 0 รับโอน
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2015-07-22 2015-07-21 6,666,138 0 โอนออก
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2015-07-22 2015-07-21 6,324,682 0 รับโอน
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2015-07-22 2015-07-21 38,954,513 0 โอนออก
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2015-07-22 2015-07-21 40,032,012 0 โอนออก
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2015-07-22 2015-07-20 20,000,000 0 โอนออก
พิพรรธ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2015-07-22 2015-07-21 38,954,513 0 รับโอน
พิรุฬห์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2015-07-22 2015-07-20 20,000,000 0 รับโอน
พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2015-07-22 2015-07-21 11,526,279 0 โอนออก
พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2015-07-22 2015-07-21 7,288,126 0 โอนออก
พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2015-07-22 2015-07-21 11,526,279 0 รับโอน
พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2015-07-22 2015-07-21 9,168,892 0 รับโอน
พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2015-07-22 2015-07-21 1,424,314 0 รับโอน
พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2015-07-22 2015-07-21 6,666,138 0 รับโอน
พิรุฬห์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2015-07-22 2015-07-21 1,424,314 0 โอนออก
พิรุฬห์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2015-07-22 2015-07-21 28,822,177 0 โอนออก
พิรุฬห์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2015-07-22 2015-07-21 40,032,012 0 รับโอน
ธนาวรรธน์ ประทุมสุวรรณ์ หุ้นสามัญ 2015-06-22 2015-06-19 1,504,600 0 โอนออก
พิบูล พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2015-06-22 2015-06-19 7,303,602 0 โอนออก
พิรุฬห์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2015-06-22 2015-06-19 5,692,896 0 รับโอน
พิพรรธ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2015-06-22 2015-06-19 31,596,398 0 รับโอน
พิรุฬห์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2015-06-22 2015-06-19 7,303,602 0 รับโอน
พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2015-06-22 2015-06-19 5,415,501 0 รับโอน
พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2015-06-22 2015-06-19 5,145,501 0 โอนออก
พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2015-06-22 2015-06-19 31,596,398 0 โอนออก
พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2015-06-22 2015-06-19 5,692,896 0 โอนออก
พิบูล พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2015-03-06 2015-03-03 25,000,000 0 โอนออก
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2015-03-06 2015-03-03 25,000,000 0 รับโอน
พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2015-02-11 2015-02-09 150,000 5.15 ซื้อ
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2015-02-06 2015-02-05 160,000 4.98 ซื้อ
พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2015-01-30 2015-01-29 100,000,000 0 โอนออก
พิพรรธ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2015-01-30 2015-01-29 100,000,000 0 โอนออก
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2015-01-21 2015-01-19 450,000 4.48 ซื้อ
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2015-01-12 2015-01-06 5,000,000 4.7 ซื้อ
พิบูล พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2015-01-07 2015-01-06 5,000,000 4.7 ซื้อ
พิพรรธ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2015-01-07 2014-12-25 1,900,000 4.68 ซื้อ
พิพรรธ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2015-01-07 2015-01-06 5,000,000 4.7 ซื้อ
พิรุฬห์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2015-01-07 2015-01-06 5,000,000 4.7 ซื้อ
พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2015-01-07 2014-12-30 2,950,000 4.8 ซื้อ
พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2014-12-22 2014-12-19 7,900,000 4.7 ขาย
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2014-12-22 2014-12-19 7,900,000 4.7 ซื้อ
พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2014-12-22 2014-12-19 7,900,000 4.7 ซื้อ
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2014-12-22 2014-12-19 7,900,000 4.7 ขาย
พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2014-12-19 2014-12-18 8,500,000 4.8 ซื้อ
พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2014-11-28 2014-11-25 4,000,000 5.65 ซื้อ
พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2014-11-27 2014-11-24 3,000,000 5.65 ซื้อ
พิพรรธ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2014-11-21 2014-11-20 100,000,000 0 โอนออก
นุกูล ศรีอินทร์ หุ้นสามัญ 2014-11-20 2014-11-17 1,200,000 0 โอนออก
พิรุฬห์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2014-10-17 2014-10-14 40,000,000 0 โอนออก
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2014-10-03 2014-10-03 10,000,000 0 โอนออก
ไพบูลย์ อัศวศิริวงศ์ หุ้นสามัญ 2014-09-22 2014-09-19 1,000,000 0 โอนออก
ไพบูลย์ อัศวศิริวงศ์ หุ้นสามัญ 2014-09-22 2014-09-19 1,000,000 0 โอนออก
พิบูล พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2014-09-05 2014-09-03 40,000,000 0 โอนออก
ธนาวรรธน์ ประทุมสุวรรณ์ หุ้นสามัญ 2014-06-27 2014-06-26 700,000 0 โอนออก
กาญจนา จักรวิจิตโสภณ หุ้นสามัญ 2014-06-27 2014-06-26 3,000,000 0 โอนออก
พิรุฬห์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2014-06-06 2014-06-04 50,000,000 0 โอนออก
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2014-05-22 2014-05-19 40,000,000 0 โอนออก
พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2014-05-02 2014-04-28 20,000,000 0 โอนออก
พิรุฬห์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2014-05-02 2014-04-28 50,000,000 0 โอนออก
พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2014-04-25 2014-04-08 20,000,000 0 โอนออก
พิบูล พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2014-04-11 2014-04-08 24,700,000 0 โอนออก
พิบูล พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2014-04-11 2014-04-08 14,000,000 0 โอนออก
พิบูล พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2014-04-11 2014-04-08 16,000,000 0 โอนออก
วรนุช พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2014-04-11 2014-04-08 20,000,000 0 โอนออก
นุกูล ศรีอินทร์ หุ้นสามัญ 2014-01-10 2014-01-09 1,000,000 0 โอนออก
พิพรรธ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2013-12-25 2013-12-24 19,500,000 7.12 ซื้อ
พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2013-10-11 2013-10-10 26,500,000 7.95 ซื้อ
พิพรรธ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2013-10-11 2013-10-10 20,000,000 7.95 ซื้อ
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2013-10-11 2013-10-10 26,500,000 7.95 ซื้อ
พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2013-08-19 2013-08-16 30,000,000 7.9 ซื้อ
นุกูล ศรีอินทร์ หุ้นสามัญ 2013-05-17 2013-05-17 2,000,000 0 โอนออก
นุกูล ศรีอินทร์ หุ้นสามัญ 2013-01-23 2013-01-23 2,500,000 0 โอนออก
ภราดา บุนนาค หุ้นสามัญ 2012-10-04 2012-10-03 438,600 6.05 ขาย
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2012-09-26 2012-09-25 46,291,554 0 รับโอน
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2012-09-26 2012-09-25 9,258,311 0 โอนออก
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2012-09-26 2012-09-25 4,629,155 0 โอนออก
นุกูล ศรีอินทร์ หุ้นสามัญ 2012-09-26 2012-09-25 46,291,554 0 โอนออก
พิบูล พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2012-09-26 2012-09-25 9,258,311 0 รับโอน
พิพรรธ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2012-09-26 2012-09-25 9,258,311 0 รับโอน
พิรุฬห์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2012-09-26 2012-09-25 9,258,311 0 รับโอน
พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2012-09-26 2012-09-25 4,629,155 0 รับโอน
นุกูล ศรีอินทร์ หุ้นสามัญ 2012-08-14 2012-08-10 5,000,000 0 โอนออก
พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2012-08-01 2012-07-30 20,004,402 0 โอนออก
พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ Warrant 2012-08-01 2012-07-30 3,493,680 0 โอนออก
พิบูล พิหเคนทร์ Warrant 2012-07-30 2012-07-30 3,493,680 0 รับโอน
พิบูล พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2012-07-30 2012-07-30 20,004,402 0 รับโอน
พิบูล พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2012-07-30 2012-07-30 59,986,793 0 รับโอน
ขจรพงศ์ คำดี Warrant 2012-07-30 2012-07-30 11,880,836 0 โอนออก
ขจรพงศ์ คำดี Warrant 2012-07-30 2012-07-30 12,945,156 0 โอนออก
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2012-07-30 2012-07-30 44,188,183 0 โอนออก
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2012-07-30 2012-07-30 59,653,777 0 โอนออก
พิบูล พิหเคนทร์ Warrant 2012-07-30 2012-07-30 13,518,959 0 รับโอน
พิพรรธ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2012-07-30 2012-07-30 44,188,183 0 รับโอน
พิพรรธ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2012-07-30 2012-07-30 35,803,012 0 รับโอน
พิรุฬห์ พิหเคนทร์ Warrant 2012-07-30 2012-07-30 12,945,156 0 รับโอน
พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ Warrant 2012-07-30 2012-07-30 13,518,959 0 โอนออก
พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ Warrant 2012-07-30 2012-07-30 5,131,803 0 โอนออก
พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2012-07-30 2012-07-30 59,986,793 0 โอนออก
พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2012-07-30 2012-07-30 35,803,012 0 โอนออก
พิรุฬห์ พิหเคนทร์ หุ้นสามัญ 2012-07-30 2012-07-30 59,653,777 0 รับโอน
พิพรรธ พิหเคนทร์ Warrant 2012-07-30 2012-07-30 5,131,803 0 รับโอน
พิพรรธ พิหเคนทร์ Warrant 2012-07-30 2012-07-30 11,880,836 0 รับโอน
นุกูล ศรีอินทร์ หุ้นสามัญ 2012-05-23 2012-05-11 5,000,000 0 โอนออก
นุกูล ศรีอินทร์ หุ้นสามัญ 2012-01-31 2012-01-27 2,500,000 0 โอนออก
กาญจนา จักรวิจิตโสภณ หุ้นสามัญ 2012-01-17 2012-01-13 6,000,000 0 รับโอน
ขจรพงศ์ คำดี หุ้นสามัญ 2012-01-17 2012-01-13 25,360,000 0 โอนออก
ธนาวรรธน์ ประทุมสุวรรณ์ หุ้นสามัญ 2012-01-17 2012-01-13 3,000,000 0 รับโอน
ไพบูลย์ อัศวศิริวงศ์ หุ้นสามัญ 2012-01-17 2012-01-13 2,000,000 0 รับโอน
นุกูล ศรีอินทร์ หุ้นสามัญ 2011-11-03 2011-11-01 66,291,554 3.33 ซื้อ
ภราดา บุนนาค หุ้นสามัญ 2011-08-08 2011-08-08 210,000 4.75 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com