หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ UMI

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น UMI | งบการเงิน UMI | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายเศรณี เพ็ญชาติ
75,514,250 9.03%
2
info นางนงนาถ เพ็ญชาติ
67,987,150 8.13%
3
info นางนิภานันท์ ตันตรานนท์
58,783,200 7.03%
4
info น.ส.ปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์
52,743,600 6.31%
5
info บริษัท ชำนาญ จำกัด
39,060,000 4.67%
6
info น.ส.สุนี อนันตประกร
27,250,000 3.26%
7
info นางขนิษฐา มากดวงเทียน
23,455,825 2.8%
8
info นายสินธ์ุ เหล่าวิวัฒน์วงศ์
21,071,400 2.52%
9
info น.ส.พีรพรรณ เหล่าวิวัฒน์วงศ์
18,879,000 2.26%
10
info นายเมธาวี เหล่าวิวัฒน์วงศ์
18,795,000 2.25%
11
info นางปิยนุช ประภาวงศ์
16,946,500 2.03%
12
info น.ส.กิรัชฌา เหล่าวิวัฒน์วงศ์
14,733,650 1.76%
13
info น.ส.ปัญจมา เหล่าวิวัฒน์วงศ์
13,112,400 1.57%
14
info น.ส.วรัญญา เหล่าวิวัฒน์วงศ์
13,104,000 1.57%
15
info นายเกรียงศักดิ์ หล่อวัฒนตระกูล
12,727,400 1.52%
16
info นายณัฐชนา เพ็ญชาติ
12,657,000 1.51%
17
info นายธเนศ รัศมีสุขานนท์
12,064,100 1.44%
18
info นางปัณพร เหล่าวิวัฒน์วงศ์
10,606,725 1.27%
19
info นายบุญเจือ เอี่ยมพิกุล
10,600,000 1.27%
20
info นายณัฏฐ์ เพ็ญชาติ
10,450,000 1.25%
21
info นายชาญ เพ็ญชาติ
10,000,000 1.2%
22
info นายธัญ เปลวเทียนยิ่งทวี
9,736,950 1.16%
23
info นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร
8,707,500 1.04%
24
info ห้างหุ้นส่วนจำกัดชำมะนาด
7,140,000 0.85%
25
info น.ส.รติรัตน์ เหล่าวิวัฒน์วงศ์
6,881,700 0.82%
26
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
5,433,675 0.65%
27
info นายประสาร ประภาวงศ์
5,167,200 0.62%
28
info นายศักดิ์ชัย อนันตประกร
4,451,250 0.53%
29
info น.ส.ปิยฉัตร เหล่าวิวัฒน์วงศ์
4,399,500 0.53%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com