หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ PF

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น PF | งบการเงิน PF | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท อันดามัน ลองบีช รีสอร์ท จำกัด
893,898,441 10.31%
2
info นายชายนิด อรรถญาณสกุล
580,659,675 6.7%
3
info น.ส.กรรณิการ์ อรรถญาณสกุล
559,404,792 6.45%
4
info บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
500,000,000 5.77%
5
info บริษัท อันดามัน วิลลา จำกัด
355,870,600 4.11%
6
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
306,767,170 3.54%
7
info นางพรทิพย์ เฮมบรี
300,000,000 3.46%
8
info นายวิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร
227,000,000 2.62%
9
info น.ส.กฤษศนี เตชะไชยวงศ์
222,016,825 2.56%
10
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
177,289,866 2.05%
11
info นายเด่นชัย ปิ่นกาญจนไพบูลย์
167,666,666 1.93%
12
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด
160,366,666 1.85%
13
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
159,860,800 1.84%
14
info นางสมทรง ลาภานันต์รัตน์
150,157,500 1.73%
15
info HOTEL MANAGEMENT AND LEISURE LIMITED
143,374,176 1.65%
16
info นายปราโมทย์ เริ่มยินดี
137,080,000 1.58%
17
info นางสุมาลี อ่องจริต
131,309,165 1.51%
18
info นายวิทยา เนติวิวัฒน์
107,760,000 1.24%
19
info นางพจมาน เตียวัฒนรัฐติกาล
100,000,000 1.15%
20
info นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ
92,854,000 1.07%
21
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน
90,507,633 1.04%
22
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ
90,309,066 1.04%
23
info กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
83,023,600 0.96%
24
info JAPAN ASIA GROUP LIMITED
60,000,000 0.69%
25
info นายอุทัยพันธ์ จิรกุลพงศ์ธร
60,000,000 0.69%
26
info น.ส.นันทนา แย้มมนัส
60,000,000 0.69%
27
info น.ส.เบญจาภรณ์ นันทยาภิรมย์
54,033,333 0.62%
28
info นายอรัญ บุญเรืองถาวร
50,626,300 0.58%
29
info น.ส.วิภา สุทธิยุทธ์
49,967,986 0.58%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-16
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com