หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ AQ

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น AQ | งบการเงิน AQ | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2014
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info ZICO ALLSHORES TRUST (S) LTD. ATO WISDOM & VIRTUE FUND
4,294,967,295 19.93%
2
info นายณทศา เฉลิมเตียรณ
4,294,967,295 6.21%
3
info นางจิรฐา วัธนเวคิน
3,900,000,000 4.57%
4
info นายบวร รุ่งเรืองเนาวรัตน์
3,582,000,000 4.2%
5
info นายชนน วังตาล
3,340,000,000 3.91%
6
info นายวิทยา จักรเพ็ชร
3,100,000,000 3.63%
7
info นายพิเชษฐ์ เพิ่มทรัพย์หิรัญ
2,670,000,000 3.13%
8
info น.ส.ฐานุตรา สื่อวีระชัย
2,226,622,600 2.61%
9
info นายสุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ
2,091,576,906 2.45%
10
info น.ส.ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช
2,060,000,000 2.41%
11
info นางสุภาณี โยธินอุปไมย
1,900,500,000 2.23%
12
info นายสมยศ วงษ์ทองสาลี
1,830,000,000 2.15%
13
info นายจักรภพ สุคนธราช
1,800,000,000 2.11%
14
info นายสิทธิชัย ศิริพัฒนสมชาย
1,780,000,000 2.09%
15
info บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก
1,581,034,332 1.85%
16
info นายเอี่ยม อาชวกุลเทพ
1,300,000,000 1.52%
17
info นายวุฒิชัย พงษ์ศักดิ์
1,260,000,000 1.48%
18
info นายกองโทสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล
1,200,000,000 1.41%
19
info นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์
1,150,000,000 1.35%
20
info นางสิริการย์ เจริญสหายานนท์
900,000,000 1.05%
21
info นายเจนวิทย์ ว่องธนะวิโมกษ์
800,000,000 0.94%
22
info น.ส.สุนทรีย์ ปิติ
800,000,000 0.94%
23
info นายสุมาลี อ่องจริต
600,000,000 0.7%
24
info นายสุชาติ อุสาหะ
520,000,000 0.61%
25
info นายวิรัช รักสุจริต
500,000,000 0.59%
26
info นายสุวัฒน์ชัย ปัญญาจิรวุฒิ
500,000,000 0.59%
27
info UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
500,000,000 0.59%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com