หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ AIT

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น AIT | งบการเงิน AIT | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์
10,753,225 5.21%
2
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
10,495,568 5.09%
3
info นายโชดิวัต ดั่นธนสาร
7,000,000 3.39%
4
info น.ส.ศศิเนตร อุ่นทรพันธุ์
6,892,115 3.34%
5
info นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย
6,717,259 3.26%
6
info นายสุรพร รักตประจิต
5,455,885 2.64%
7
info นายศิณะ อุ่นทรพันธุ์
5,044,060 2.44%
8
info น.ส.ศิณานางค์ อุ่นทรพันธุ์
5,035,908 2.44%
9
info นายองอาจ วรวิทย์ลิขิต
2,800,000 1.36%
10
info นางสร้อยสน จารุดิลก
2,606,378 1.26%
11
info น.ส.จันทณา กระแสร์แสน
2,600,000 1.26%
12
info นายธวัช ตันติเมธ
2,403,900 1.17%
13
info นายธนา ไชยประสิทธิ์
2,250,000 1.09%
14
info UBS AG LONDON BRANCH
2,216,500 1.07%
15
info บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
2,195,000 1.06%
16
info นายวิสันต์ เรืองประเสริฐกุล
2,000,000 0.97%
17
info นายธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล
1,950,000 0.95%
18
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ
1,935,700 0.94%
19
info น.ส.อักษร วิจิตโท
1,925,900 0.93%
20
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล
1,760,100 0.85%
21
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ
1,674,000 0.81%
22
info บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
1,580,900 0.77%
23
info น.ส.อานา นิธิรักษา
1,555,000 0.75%
24
info นางเนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์
1,552,497 0.75%
25
info NOMURA PB NOMINEES LTD.
1,400,000 0.68%
26
info น.พ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์
1,370,000 0.66%
27
info น.ส.ชณชภร มุ่งพุทธรักษาดี
1,350,000 0.65%
28
info กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
1,344,600 0.65%
29
info น.ส.ปานทิพย์ เล็กมณี
1,304,000 0.63%
30
info นายฐิติกร สพโชคชัย
1,300,000 0.63%
31
info นางมณีรัตน์ อาชวานันทกุล
1,255,100 0.61%
32
info นายสมควร ชูวรรธนะปกรณ์
1,200,000 0.58%
33
info นางสมสุข มั่นคง
1,162,164 0.56%
34
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน
1,131,400 0.55%
35
info นายทิวา จิรพัฒนกุล
1,076,900 0.52%
36
info นายบดินทร์ หลาบหนองแสง
1,051,100 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-02
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com