ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-28
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BANPU 21 14,269,600 0.55 275,403,280
KKP 27 4,967,500 0.59 278,180,000
HANA 10 9,796,300 1.22 391,852,000
THREL 9 13,091,703 2.18 127,644,104
DCC 21 64,653,200 0.99 296,111,656
EASTW 8 27,465,700 1.65 318,602,120
SCCC 15 1,212,800 0.53 340,796,800
LPN 9 23,849,600 1.62 307,659,840
มูลค่ารวม: 2,336,249,800 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-10-09
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 8 4,145,000 1.66 418,645,000
STANLY 14 1,534,100 2 277,672,100
HANA 12 8,005,200 0.99 320,208,000
DCC 18 37,150,000 0.91 170,147,000
TISCO 13 11,685,240 1.46 727,406,190
EASTW 9 25,459,000 1.53 295,324,400
มูลค่ารวม: 2,209,402,690 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-10-15
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
AEONTS 8 3,096,600 1.24 312,756,600
STANLY 13 1,265,100 1.65 228,983,100
THREL 11 6,526,403 1.09 63,632,429
RCL 17 4,955,200 0.6 29,978,960
TISCO 16 9,294,740 1.16 578,597,565
DCC 19 2,994,700 0.73 13,715,726
HANA 15 7,829,400 0.97 313,176,000
EASTW 8 19,684,300 1.18 228,337,880
มูลค่ารวม: 1,769,178,260 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com