ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-29
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ASP 11 23,269,800 1.11 88,425,240
AIT 20 1,760,100 0.85 48,842,775
TK 14 4,490,600 0.9 55,683,440
BAFS 17 7,311,025 1.15 338,134,906
BAFS 18 6,805,525 1.07 314,755,531
SC 11 41,499,625 0.99 141,928,718
AIT 20 1,760,100 0.85 48,842,775
SAMART 22 5,409,500 0.54 70,323,500
SYMC 14 3,735,333 1.15 43,703,396
PRANDA 13 9,435,800 2.3 36,988,336
SC 11 41,499,625 0.99 141,928,718
ASK 4 16,533,020 4.7 363,726,440
TK 14 4,490,600 0.9 55,683,440
ASP 11 26,329,000 1.25 100,050,200
BAFS 18 6,805,525 1.07 314,755,531
AIT 21 1,760,100 0.85 48,842,775
มูลค่ารวม: 2,212,615,721 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-21
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SAMART 20 5,106,400 0.51 66,383,200
PRANDA 11 9,435,800 2.3 36,988,336
EGCO 16 2,815,100 0.53 639,027,700
SC 13 31,480,925 0.75 107,664,764
ASP 13 27,002,300 1.28 102,608,740
ASK 4 16,238,320 4.61 357,243,040
SYMC 13 3,448,000 1.15 40,341,600
TK 15 4,490,600 0.9 55,683,440
BAFS 17 6,082,625 0.95 281,321,406
AIT 20 1,760,100 0.85 48,842,775
มูลค่ารวม: 1,736,105,001 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com