ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-29
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ASP 13 16,373,900 0.78 62,548,298
AIT 21 1,674,000 0.81 49,383,000
TK 20 3,192,800 0.64 46,614,880
BAFS 23 5,532,050 0.87 206,068,863
BAFS 22 5,517,550 0.87 205,528,738
SC 15 30,362,337 0.73 115,984,127
AIT 21 1,674,000 0.81 49,383,000
SYMC 16 2,792,075 0.86 23,593,034
PRANDA 15 7,809,700 1.91 0
SC 15 30,362,337 0.73 115,984,127
ASK 6 11,176,684 3.18 245,887,048
TK 20 3,192,800 0.64 46,614,880
ASP 15 16,373,900 0.78 62,548,298
BAFS 23 5,517,550 0.87 205,528,738
AIT 22 1,674,000 0.81 49,383,000
มูลค่ารวม: 1,485,050,030 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PRANDA 15 7,809,700 1.91 0
SC 15 30,119,237 0.72 115,055,485
ASP 17 16,373,900 0.78 62,548,298
ASK 6 10,761,384 3.06 236,750,448
SYMC 15 2,577,300 0.86 21,778,185
TK 23 3,192,800 0.64 46,614,880
BAFS 20 5,050,450 0.79 188,129,263
AIT 21 1,674,000 0.81 49,383,000
มูลค่ารวม: 720,259,559 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com