ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-03-22
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SYMC 16 2,792,075 0.86 33,225,693
PRANDA 15 7,809,700 1.91 33,269,322
SC 15 30,362,337 0.73 112,947,894
ASK 6 11,176,684 3.18 231,357,359
TK 20 3,192,800 0.64 34,482,240
ASP 15 16,373,900 0.78 56,981,172
BAFS 23 5,517,550 0.87 222,081,388
AIT 22 1,674,000 0.81 43,942,500
มูลค่ารวม: 768,287,566 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PRANDA 15 7,809,700 1.91 33,269,322
SC 15 30,119,237 0.72 112,043,562
ASP 17 16,373,900 0.78 56,981,172
ASK 6 10,761,384 3.06 222,760,649
SYMC 15 2,577,300 0.86 30,669,870
TK 23 3,192,800 0.64 34,482,240
BAFS 20 5,050,450 0.79 203,280,613
AIT 21 1,674,000 0.81 43,942,500
มูลค่ารวม: 737,429,927 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-04-08
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
MK 13 10,599,400 1.23 43,245,552
PRANDA 14 7,809,700 1.91 33,269,322
SC 14 24,817,100 0.67 92,319,612
ASK 7 10,020,484 2.85 207,424,019
TK 18 3,192,800 0.64 34,482,240
AIT 24 1,674,000 0.81 43,942,500
BAFS 18 4,751,700 0.93 191,255,925
SYMC 15 2,577,300 0.86 30,669,870
มูลค่ารวม: 676,609,040 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com