ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-29
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ASP 13 16,373,900 0.78 62,220,820
AIT 21 1,674,000 0.81 46,453,500
TK 20 3,192,800 0.64 39,590,720
BAFS 23 5,532,050 0.87 255,857,313
BAFS 22 5,517,550 0.87 255,186,688
SC 15 30,362,337 0.73 103,839,193
AIT 21 1,674,000 0.81 46,453,500
SYMC 16 2,792,075 0.86 32,667,277
PRANDA 15 7,809,700 1.91 30,614,024
SC 15 30,362,337 0.73 103,839,193
ASK 6 11,176,684 3.18 245,887,048
TK 20 3,192,800 0.64 39,590,720
ASP 15 16,373,900 0.78 62,220,820
BAFS 23 5,517,550 0.87 255,186,688
AIT 22 1,674,000 0.81 46,453,500
มูลค่ารวม: 1,626,061,002 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PRANDA 15 7,809,700 1.91 30,614,024
SC 15 30,119,237 0.72 103,007,791
ASP 17 16,373,900 0.78 62,220,820
ASK 6 10,761,384 3.06 236,750,448
SYMC 15 2,577,300 0.86 30,154,410
TK 23 3,192,800 0.64 39,590,720
BAFS 20 5,050,450 0.79 233,583,313
AIT 21 1,674,000 0.81 46,453,500
มูลค่ารวม: 782,375,025 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com