ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-29
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ASP 13 16,373,900 0.78 65,495,600
AIT 21 1,674,000 0.81 47,709,000
TK 20 3,192,800 0.64 54,277,600
BAFS 23 5,532,050 0.87 260,006,350
BAFS 22 5,517,550 0.87 259,324,850
SC 15 30,362,337 0.73 108,697,166
AIT 21 1,674,000 0.81 47,709,000
SYMC 16 2,792,075 0.86 24,570,260
PRANDA 15 7,809,700 1.91 31,551,188
SC 15 30,362,337 0.73 108,697,166
ASK 6 11,176,684 3.18 270,475,753
TK 20 3,192,800 0.64 54,277,600
ASP 15 16,373,900 0.78 65,495,600
BAFS 23 5,517,550 0.87 259,324,850
AIT 22 1,674,000 0.81 47,709,000
มูลค่ารวม: 1,705,320,984 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PRANDA 15 7,809,700 1.91 31,551,188
SC 15 30,119,237 0.72 107,826,868
ASP 17 16,373,900 0.78 65,495,600
ASK 6 10,761,384 3.06 260,425,493
SYMC 15 2,577,300 0.86 22,680,240
TK 23 3,192,800 0.64 54,277,600
BAFS 20 5,050,450 0.79 237,371,150
AIT 21 1,674,000 0.81 47,709,000
มูลค่ารวม: 827,337,139 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com