ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ASP 14 16,373,900 0.78 55,016,304
SC 13 30,362,337 0.73 95,944,985
BAFS 22 5,532,050 0.87 183,940,663
TK 22 2,763,900 0.55 25,289,685
AIT 21 1,674,000 0.81 33,480,000
ASK 6 11,176,684 3.18 269,358,084
มูลค่ารวม: 663,029,721 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-29
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
ASP 13 16,373,900 0.78 55,016,304
AIT 21 1,674,000 0.81 33,480,000
TK 20 3,192,800 0.64 29,214,120
BAFS 23 5,532,050 0.87 183,940,663
BAFS 22 5,517,550 0.87 183,458,538
SC 15 30,362,337 0.73 95,944,985
AIT 21 1,674,000 0.81 33,480,000
SYMC 16 2,792,075 0.86 14,379,186
PRANDA 15 7,809,700 1.91 0
SC 15 30,362,337 0.73 95,944,985
ASK 6 11,176,684 3.18 269,358,084
TK 20 3,192,800 0.64 29,214,120
ASP 15 16,373,900 0.78 55,016,304
BAFS 23 5,517,550 0.87 183,458,538
AIT 22 1,674,000 0.81 33,480,000
มูลค่ารวม: 1,295,385,826 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com