ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BAFS 22 5,517,550 0.87 237,254,650
SC 15 30,362,337 0.73 103,839,193
AIT 21 1,674,000 0.81 46,872,000
SYMC 16 2,792,075 0.86 32,667,277
PRANDA 15 7,809,700 1.91 32,644,546
SC 15 30,362,337 0.73 103,839,193
ASK 6 11,176,684 3.18 236,945,701
TK 20 3,192,800 0.64 36,078,640
ASP 15 16,373,900 0.78 59,600,996
BAFS 23 5,517,550 0.87 237,254,650
AIT 22 1,674,000 0.81 46,872,000
มูลค่ารวม: 1,173,868,845 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PRANDA 15 7,809,700 1.91 32,644,546
SC 15 30,119,237 0.72 103,007,791
ASP 17 16,373,900 0.78 59,600,996
ASK 6 10,761,384 3.06 228,141,341
SYMC 15 2,577,300 0.86 30,154,410
TK 23 3,192,800 0.64 36,078,640
BAFS 20 5,050,450 0.79 217,169,350
AIT 21 1,674,000 0.81 46,872,000
มูลค่ารวม: 753,669,073 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-04-08
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
MK 13 10,599,400 1.23 40,701,696
PRANDA 14 7,809,700 1.91 32,644,546
SC 14 24,817,100 0.67 84,874,482
ASK 7 10,020,484 2.85 212,434,261
TK 18 3,192,800 0.64 36,078,640
AIT 24 1,674,000 0.81 46,872,000
BAFS 18 4,751,700 0.93 204,323,100
SYMC 15 2,577,300 0.86 30,154,410
มูลค่ารวม: 688,083,135 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com