ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BAFS 22 5,517,550 0.87 271,739,338
SC 15 30,362,337 0.73 99,588,465
AIT 21 1,674,000 0.81 46,872,000
SYMC 16 2,792,075 0.86 33,225,693
PRANDA 15 7,809,700 1.91 32,332,158
SC 15 30,362,337 0.73 99,588,465
ASK 6 11,176,684 3.18 236,945,701
TK 20 3,192,800 0.64 35,759,360
ASP 15 16,373,900 0.78 59,928,474
BAFS 23 5,517,550 0.87 271,739,338
AIT 22 1,674,000 0.81 46,872,000
มูลค่ารวม: 1,234,590,991 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-17
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
PRANDA 15 7,809,700 1.91 32,332,158
SC 15 30,119,237 0.72 98,791,097
ASP 17 16,373,900 0.78 59,928,474
ASK 6 10,761,384 3.06 228,141,341
SYMC 15 2,577,300 0.86 30,669,870
TK 23 3,192,800 0.64 35,759,360
BAFS 20 5,050,450 0.79 248,734,663
AIT 21 1,674,000 0.81 46,872,000
มูลค่ารวม: 781,228,963 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-04-08
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
MK 13 10,599,400 1.23 39,217,780
PRANDA 14 7,809,700 1.91 32,332,158
SC 14 24,817,100 0.67 81,400,088
ASK 7 10,020,484 2.85 212,434,261
TK 18 3,192,800 0.64 35,759,360
AIT 24 1,674,000 0.81 46,872,000
BAFS 18 4,751,700 0.93 234,021,225
SYMC 15 2,577,300 0.86 30,669,870
มูลค่ารวม: 712,706,742 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com