ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-12-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
UV 10 11,962,700 0.63 100,486,680
BR 8 16,853,600 1.85 121,345,920
PF 12 160,366,666 1.85 134,707,999
BLA 20 9,335,660 0.55 413,102,955
AMATA 18 8,156,400 0.76 165,574,920
PLAT 21 17,009,200 0.61 130,970,840
SC 7 57,845,362 1.38 189,732,787
BANPU 17 34,524,300 0.68 597,270,390
PF 12 160,366,666 1.85 134,707,999
SAMART 9 12,330,800 1.23 168,931,960
BLA 20 9,335,660 0.55 413,102,955
BR 9 16,853,600 1.85 121,345,920
AAV 22 25,257,700 0.52 155,334,855
SC 7 57,845,362 1.38 189,732,787
UV 8 12,431,100 0.65 104,421,240
ASK 12 2,346,000 0.67 50,204,400
BA 16 11,105,800 0.53 206,567,880
AMATA 22 7,124,400 0.67 144,625,320
PLAT 21 17,009,200 0.61 130,970,840
มูลค่ารวม: 3,673,138,649 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 20 9,760,660 0.57 431,909,205
SAMART 15 6,994,100 0.69 95,819,170
GLOBAL 15 25,034,555 0.72 375,518,325
AAV 9 56,866,100 1.17 349,726,515
BR 13 10,351,800 1.13 74,532,960
EGCO 13 3,023,200 0.57 704,405,600
PF 10 160,366,666 2.09 134,707,999
SC 8 57,845,362 1.38 189,732,787
ASK 11 2,346,000 0.67 50,204,400
BJC 8 10,488,600 0.66 529,674,300
ERW 13 41,677,700 1.67 241,730,660
มูลค่ารวม: 3,177,961,922 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com