ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-06-08
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BR 8 16,853,600 1.85 120,503,240
PF 12 160,366,666 1.85 141,122,666
BLA 20 9,335,660 0.55 347,753,335
AMATA 18 8,156,400 0.76 201,463,080
PLAT 21 17,009,200 0.61 137,774,520
SC 7 57,845,362 1.38 222,126,190
BANPU 17 34,524,300 0.68 593,817,960
PF 12 160,366,666 1.85 141,122,666
SAMART 9 12,330,800 1.23 147,969,600
BLA 20 9,335,660 0.55 347,753,335
BR 9 16,853,600 1.85 120,503,240
AAV 22 25,257,700 0.52 159,123,510
SC 7 57,845,362 1.38 222,126,190
UV 8 12,431,100 0.65 110,636,790
ASK 12 2,346,000 0.67 55,600,200
BA 16 11,105,800 0.53 192,130,340
AMATA 22 7,124,400 0.67 175,972,680
PLAT 21 17,009,200 0.61 137,774,520
มูลค่ารวม: 3,575,274,062 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 20 9,760,660 0.57 363,584,585
SAMART 15 6,994,100 0.69 83,929,200
GLOBAL 15 25,034,555 0.72 415,573,613
AAV 9 56,866,100 1.17 358,256,430
BR 13 10,351,800 1.13 74,015,370
EGCO 13 3,023,200 0.57 671,150,400
PF 10 160,366,666 2.09 141,122,666
SC 8 57,845,362 1.38 222,126,190
ASK 11 2,346,000 0.67 55,600,200
BJC 8 10,488,600 0.66 610,960,950
ERW 13 41,677,700 1.67 331,337,715
มูลค่ารวม: 3,327,657,319 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com