ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-12-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
UV 10 11,962,700 0.63 99,888,545
BR 8 16,853,600 1.85 99,436,240
PF 12 160,366,666 1.85 144,329,999
BLA 20 9,335,660 0.55 329,082,015
AMATA 18 8,156,400 0.76 180,256,440
PLAT 21 17,009,200 0.61 139,475,440
SC 7 57,845,362 1.38 211,714,025
BANPU 17 34,524,300 0.68 752,629,740
PF 12 160,366,666 1.85 144,329,999
SAMART 9 12,330,800 1.23 98,029,860
BLA 20 9,335,660 0.55 329,082,015
BR 9 16,853,600 1.85 99,436,240
AAV 22 25,257,700 0.52 136,391,580
SC 7 57,845,362 1.38 211,714,025
UV 8 12,431,100 0.65 103,799,685
ASK 12 2,346,000 0.67 53,488,800
BA 16 11,105,800 0.53 161,034,100
AMATA 22 7,124,400 0.67 157,449,240
PLAT 21 17,009,200 0.61 139,475,440
มูลค่ารวม: 3,591,043,429 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 20 9,760,660 0.57 344,063,265
SAMART 15 6,994,100 0.69 55,603,095
GLOBAL 15 25,034,555 0.72 440,608,168
AAV 9 56,866,100 1.17 307,076,940
BR 13 10,351,800 1.13 61,075,620
EGCO 13 3,023,200 0.57 716,498,400
PF 10 160,366,666 2.09 144,329,999
SC 8 57,845,362 1.38 211,714,025
ASK 11 2,346,000 0.67 53,488,800
BJC 8 10,488,600 0.66 582,117,300
ERW 13 41,677,700 1.67 335,505,485
มูลค่ารวม: 3,252,081,097 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com