ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-12-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
UV 10 11,962,700 0.63 82,542,630
BR 8 16,853,600 1.85 68,425,616
PF 12 160,366,666 1.85 129,896,999
BLA 20 9,335,660 0.55 280,069,800
AMATA 18 8,156,400 0.76 183,519,000
PLAT 21 17,009,200 0.61 128,419,460
SC 7 57,845,362 1.38 182,791,344
BANPU 17 34,524,300 0.68 580,008,240
PF 12 160,366,666 1.85 129,896,999
SAMART 9 12,330,800 1.23 78,917,120
BLA 20 9,335,660 0.55 280,069,800
BR 9 16,853,600 1.85 68,425,616
AAV 22 25,257,700 0.52 109,113,264
SC 7 57,845,362 1.38 182,791,344
UV 8 12,431,100 0.65 85,774,590
ASK 12 2,346,000 0.67 56,538,600
BA 16 11,105,800 0.53 135,490,760
AMATA 22 7,124,400 0.67 160,299,000
PLAT 21 17,009,200 0.61 128,419,460
มูลค่ารวม: 3,051,409,643 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 20 9,760,660 0.57 292,819,800
SAMART 15 6,994,100 0.69 44,762,240
GLOBAL 15 25,034,555 0.72 523,222,199
AAV 9 56,866,100 1.17 245,661,552
BR 13 10,351,800 1.13 42,028,308
EGCO 13 3,023,200 0.57 737,660,800
PF 10 160,366,666 2.09 129,896,999
SC 8 57,845,362 1.38 182,791,344
ASK 11 2,346,000 0.67 56,538,600
BJC 8 10,488,600 0.66 566,384,400
ERW 13 41,677,700 1.67 277,156,705
มูลค่ารวม: 3,098,922,948 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com