ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-12-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
UV 10 11,962,700 0.63 98,094,140
BR 8 16,853,600 1.85 92,694,800
PF 12 160,366,666 1.85 165,177,666
BLA 20 9,335,660 0.55 326,748,100
AMATA 18 8,156,400 0.76 201,463,080
PLAT 21 17,009,200 0.61 137,774,520
SC 7 57,845,362 1.38 205,929,489
BANPU 17 34,524,300 0.68 659,414,130
PF 12 160,366,666 1.85 165,177,666
SAMART 9 12,330,800 1.23 101,729,100
BLA 20 9,335,660 0.55 326,748,100
BR 9 16,853,600 1.85 92,694,800
AAV 22 25,257,700 0.52 107,597,802
SC 7 57,845,362 1.38 205,929,489
UV 8 12,431,100 0.65 101,935,020
ASK 12 2,346,000 0.67 55,365,600
BA 16 11,105,800 0.53 145,485,980
AMATA 22 7,124,400 0.67 175,972,680
PLAT 21 17,009,200 0.61 137,774,520
มูลค่ารวม: 3,503,706,681 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-31
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
BLA 20 9,760,660 0.57 341,623,100
SAMART 15 6,994,100 0.69 57,701,325
GLOBAL 15 25,034,555 0.72 498,187,644
AAV 9 56,866,100 1.17 242,249,586
BR 13 10,351,800 1.13 56,934,900
EGCO 13 3,023,200 0.57 707,428,800
PF 10 160,366,666 2.09 165,177,666
SC 8 57,845,362 1.38 205,929,489
ASK 11 2,346,000 0.67 55,365,600
BJC 8 10,488,600 0.66 608,338,800
ERW 13 41,677,700 1.67 331,337,715
มูลค่ารวม: 3,270,274,625 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com