ผู้ถือหุ้น

รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-12
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
KTB 5 287,320,607 2.06 5,372,895,351
SCB 2 392,649,100 11.56 60,467,961,400
SCCC 8 2,254,000 0.98 723,534,000
KTB 5 276,170,607 1.98 5,164,390,351
PTT 4 195,929,200 6.86 73,865,308,400
ESSO 4 126,875,000 3.67 1,306,812,500
THAI 3 165,037,582 7.56 3,548,308,013
SCB 2 392,899,100 11.57 60,506,461,400
BCP 3 107,433,200 7.8 3,652,728,800
มูลค่ารวม: 214,608,400,215 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-08
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
KTB 5 269,349,107 1.93 5,036,828,301
ESSO 3 126,875,000 3.67 1,306,812,500
THAI 2 165,037,582 7.56 3,548,308,013
SCB 2 392,899,100 11.57 60,506,461,400
PTT 2 212,730,000 7.45 80,199,210,000
BCP 4 107,433,200 7.8 3,652,728,800
SCCC 8 2,254,000 0.98 723,534,000
มูลค่ารวม: 154,973,883,014 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-04-22
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SCCC 8 2,254,000 0.98 723,534,000
SCB 2 392,899,100 11.57 60,506,461,400
KTB 5 272,049,107 1.95 5,087,318,301
ESSO 3 126,875,000 3.67 1,306,812,500
THAI 3 165,037,582 7.56 3,548,308,013
PTT 2 212,730,000 7.45 80,199,210,000
มูลค่ารวม: 151,371,644,214 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
แผงควบคุม สมาชิก
ผู้ถือหุ้น
User name
Password
login Forgot password?
ผู้ถือหุ้น
register
ผู้ถือหุ้น
Bookmark and Share
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
จัดลำดับหุ้น
ผู้ถือหุ้น
หุ้นปันผลสูง
ผู้ถือหุ้น
หุ้น PE ต่ำ
ผู้ถือหุ้น
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com