หุ้นเติบโตเร็ว

กองทุนที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ SET

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มูลค่ารวม
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)
16,123,185,105
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (SI)
6,210,863,454
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (TINFRA)
1,759,435,048
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย บลจ.กรุงศรี
796,207,171
info กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
81,174,881,876
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
151,890,004,633
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
70,663,352,775
info กองทุนรวม สาทรซิตี้ทาวเวอร์
304,249,826
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องกรีนเมโทรโพลิส
16,700,625
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องนิวโนเบิล
522,590,400
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องเบสท์ ฟอร์จูน
43,492,500
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มธนชาต ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เพื่อตราสารทุน
26,764,290
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
26,214,315
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด
3,336,001,725
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไท
2,206,890,632
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
246,662,050
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรว
167,801,175
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
137,348,400
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
244,152,320
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล
9,103,392,422
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ
1,045,239,650
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
28,263,856,108
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30
694,135,474
info กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้
112,051,640
info กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล
162,105,520
info กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์
116,405,145
info กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว
18,045,270
info กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta
164,441,875
info กองทุนเปิด ธนชาต Mixed Income Fund 4
29,491,140
info กองทุนเปิด ธนชาตชาเลนจ์ 9
27,306,720
info กองทุนเปิด ธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
23,437,680
info กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล
46,744,530
info กองทุนเปิด ธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล
27,702,150
info กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
107,201,950
info กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ
25,038,000
info กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
1,179,268,876
info กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล
2,188,464,110
info กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม
244,743,174
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล
857,483,560
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ
492,203,516
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
22,635,883,738
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
14,340,069,704
info กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
3,381,082,342
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน
159,837,696
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ
754,367,406
info กองทุนเปิด บัวแก้ว
216,606,535
info กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
31,751,550
info กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์
54,018,150
info กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์
492,043,600
info กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล
53,512,800
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ
2,465,776,142
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ
158,942,689
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว
2,145,118,780
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท
1,821,880,980
info กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล
585,675,885
info กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
1,748,350,391
info กองทุนเปิด เค หุ้นทุน
33,216,750
info กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
993,730,864
info กองทุนเปิด เค หุ้นปันผล
33,550,680
info กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว
1,314,838,175
info กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล
1,110,607,722
info กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล
292,345,860
info กองทุนเปิด เคเอ เอควิตี้
190,762,000
info กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์
434,838,000
info กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์
559,236,396
info กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
56,770,950
info กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล
3,730,104,932
info กองทุนเปิด ไทยทวีทุน 2
287,500,000
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์
38,945,592
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ ดี
36,839,670
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
829,357,863
info กองทุนเปิดดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
226,904,875
info กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
154,660,475
info กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์
290,432,760
info กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์
272,983,375
info กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์
675,138,020
info กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์
162,084,500
info บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม แวลู โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ
125,249,175
info บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ
396,821,726
ข้อมูลรายชื่อกองที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ Update ล่าสุดวันที่ 2015-03-12
มูลค่าการลงทุนรวมของกองทุน อาจไม่ครบท่วน เนื่องจากคำนวณจากรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั้น
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
กราฟย้อนหลัง
หุ้นปันผล
set
หุ้น PE ต่ำ
set50
หุ้นปันผล
ราคาน้ำมัน
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com