หุ้นเติบโตเร็ว

กองทุนที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ SET

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มูลค่ารวม
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)
17,631,339,287
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (SI)
6,962,177,582
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (TINFRA)
1,851,231,659
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย บลจ.กรุงศรี
878,621,822
info กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
86,328,842,630
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
75,017,794,549
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
69,104,926,620
info กองทุนรวม สาทรซิตี้ทาวเวอร์
329,603,979
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องกรีนเมโทรโพลิส
13,434,725
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องนิวโนเบิล
579,748,725
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องเบสท์ ฟอร์จูน
34,987,300
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มธนชาต ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เพื่อตราสารทุน
16,204,230
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
11,146,988
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด
3,441,408,378
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไท
2,010,642,818
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
242,296,350
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรว
112,721,400
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
82,572,550
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
0
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล
9,738,407,654
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ
1,067,354,304
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
29,280,048,572
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30
806,884,905
info กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้
122,930,440
info กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล
177,843,920
info กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์
112,210,365
info กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว
7,673,304
info กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta
123,553,625
info กองทุนเปิด ธนชาต Mixed Income Fund 4
17,855,180
info กองทุนเปิด ธนชาตชาเลนจ์ 9
16,532,640
info กองทุนเปิด ธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
14,190,160
info กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล
28,301,110
info กองทุนเปิด ธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล
16,772,050
info กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
120,529,760
info กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ
11,877,000
info กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
1,028,715,846
info กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล
2,054,095,645
info กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม
237,310,257
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล
805,731,005
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ
462,337,222
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
22,487,974,240
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
14,125,395,699
info กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
3,221,441,023
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน
174,179,418
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ
560,515,656
info กองทุนเปิด บัวแก้ว
145,506,680
info กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
25,401,240
info กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์
43,214,520
info กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์
517,715,440
info กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล
57,647,880
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ
2,718,904,626
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ
185,620,964
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว
2,529,517,130
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท
2,161,472,183
info กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล
409,176,403
info กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
1,920,513,875
info กองทุนเปิด เค หุ้นทุน
20,984,550
info กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
1,003,994,123
info กองทุนเปิด เค หุ้นปันผล
25,072,820
info กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว
1,434,238,892
info กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล
1,165,127,373
info กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล
323,991,470
info กองทุนเปิด เคเอ เอควิตี้
160,696,250
info กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์
457,525,200
info กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์
511,977,648
info กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
45,416,760
info กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล
3,285,387,328
info กองทุนเปิด ไทยทวีทุน 2
330,000,000
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์
23,579,304
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ ดี
22,304,290
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
875,525,850
info กองทุนเปิดดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
349,864,500
info กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
238,470,900
info กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์
0
info กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์
0
info กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์
0
info กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์
249,918,000
info บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม แวลู โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ
64,348,200
info บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ
411,445,763
ข้อมูลรายชื่อกองที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ Update ล่าสุดวันที่ 2015-03-12
มูลค่าการลงทุนรวมของกองทุน อาจไม่ครบท่วน เนื่องจากคำนวณจากรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั้น
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
กราฟย้อนหลัง
หุ้นปันผล
set
หุ้น PE ต่ำ
set50
หุ้นปันผล
ราคาน้ำมัน
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com