หุ้นเติบโตเร็ว

กองทุนที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ SET

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มูลค่ารวม
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)
15,224,554,641
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (SI)
3,626,342,855
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (TINFRA)
1,812,983,071
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย บลจ.กรุงศรี
736,851,021
info กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
72,155,450,556
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
58,764,250,069
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
53,708,642,583
info กองทุนรวม สาทรซิตี้ทาวเวอร์
300,349,188
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องกรีนเมโทรโพลิส
15,661,475
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องนิวโนเบิล
585,192,375
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องเบสท์ ฟอร์จูน
40,786,300
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มธนชาต ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เพื่อตราสารทุน
11,743,515
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
9,918,930
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด
3,121,461,753
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไท
1,214,934,020
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
183,359,400
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรว
64,046,250
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
34,664,120
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
0
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล
9,561,623,516
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ
1,107,605,387
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
29,615,245,693
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30
827,822,858
info กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้
133,809,240
info กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล
193,582,320
info กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์
59,565,876
info กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว
6,827,940
info กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta
112,887,125
info กองทุนเปิด ธนชาต Mixed Income Fund 4
12,939,990
info กองทุนเปิด ธนชาตชาเลนจ์ 9
11,981,520
info กองทุนเปิด ธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
10,283,880
info กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล
20,510,355
info กองทุนเปิด ธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล
12,155,025
info กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
89,238,380
info กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ
6,848,000
info กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
775,328,723
info กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล
1,600,594,342
info กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม
216,013,969
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล
745,903,516
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ
420,936,993
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
21,522,238,107
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
13,788,757,332
info กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
3,091,058,169
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน
125,256,574
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ
431,196,068
info กองทุนเปิด บัวแก้ว
82,674,250
info กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
21,968,640
info กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์
37,374,720
info กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์
507,018,840
info กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล
62,634,300
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ
2,739,725,630
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ
128,431,454
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว
2,544,968,880
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท
2,213,798,358
info กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล
271,508,627
info กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
1,925,464,772
info กองทุนเปิด เค หุ้นทุน
14,657,550
info กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
748,470,294
info กองทุนเปิด เค หุ้นปันผล
12,536,410
info กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว
1,476,851,470
info กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล
1,300,780,622
info กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล
202,341,352
info กองทุนเปิด เคเอ เอควิตี้
122,336,500
info กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์
448,072,200
info กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์
379,519,892
info กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
39,279,360
info กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล
2,285,280,311
info กองทุนเปิด ไทยทวีทุน 2
262,500,000
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์
17,088,372
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ ดี
16,164,345
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
1,092,647,779
info กองทุนเปิดดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
427,189,625
info กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
291,176,425
info กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์
0
info กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์
0
info กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์
0
info กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์
305,153,500
info บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม แวลู โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ
30,948,420
info บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ
260,220,781
ข้อมูลรายชื่อกองที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ Update ล่าสุดวันที่ 2015-03-12
มูลค่าการลงทุนรวมของกองทุน อาจไม่ครบท่วน เนื่องจากคำนวณจากรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั้น
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
กราฟย้อนหลัง
หุ้นปันผล
set
หุ้น PE ต่ำ
set50
หุ้นปันผล
ราคาน้ำมัน
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com