หุ้นเติบโตเร็ว

กองทุนที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ SET

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มูลค่ารวม
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)
11,982,916,735
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (SI)
4,087,148,854
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (TINFRA)
1,897,129,965
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย บลจ.กรุงศรี
402,119,155
info กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
0
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
12,923,977,183
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
3,244,762,183
info กองทุนรวม สาทรซิตี้ทาวเวอร์
300,349,188
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องกรีนเมโทรโพลิส
14,548,100
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องนิวโนเบิล
0
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องเบสท์ ฟอร์จูน
37,886,800
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มธนชาต ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เพื่อตราสารทุน
13,473,180
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
10,013,396
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด
1,905,652,836
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไท
1,255,325,507
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
210,426,740
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรว
83,003,940
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
40,713,990
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
0
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล
8,519,721,817
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ
277,925,604
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
22,291,971,930
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30
175,371,596
info กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้
141,424,400
info กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล
204,599,200
info กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์
68,374,914
info กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว
6,892,968
info กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta
118,220,375
info กองทุนเปิด ธนชาต Mixed Income Fund 4
14,845,880
info กองทุนเปิด ธนชาตชาเลนจ์ 9
13,746,240
info กองทุนเปิด ธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
11,798,560
info กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล
23,531,260
info กองทุนเปิด ธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล
13,945,300
info กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
95,033,080
info กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ
8,003,600
info กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
782,718,139
info กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล
1,760,375,382
info กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม
194,139,195
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล
726,999,214
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ
404,487,529
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
16,171,076,210
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
11,682,819,942
info กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
2,043,062,811
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน
138,808,362
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ
436,946,512
info กองทุนเปิด บัวแก้ว
107,145,828
info กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
24,829,140
info กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์
42,241,220
info กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์
530,551,360
info กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล
62,634,300
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ
1,187,085,375
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ
136,213,331
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว
595,113,350
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท
717,931,415
info กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล
302,687,070
info กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
1,960,570,871
info กองทุนเปิด เค หุ้นทุน
0
info กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
677,757,060
info กองทุนเปิด เค หุ้นปันผล
16,594,960
info กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว
1,506,181,640
info กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล
1,309,632,893
info กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล
217,200,088
info กองทุนเปิด เคเอ เอควิตี้
119,226,250
info กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์
468,868,800
info กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์
409,058,862
info กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
44,393,860
info กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล
1,885,317,242
info กองทุนเปิด ไทยทวีทุน 2
265,000,000
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์
19,605,264
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ ดี
18,545,140
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
1,091,667,787
info กองทุนเปิดดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
0
info กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
0
info กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์
0
info กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์
0
info กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์
0
info กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์
0
info บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม แวลู โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ
34,165,830
info บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ
285,957,112
ข้อมูลรายชื่อกองที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ Update ล่าสุดวันที่ 2015-03-12
มูลค่าการลงทุนรวมของกองทุน อาจไม่ครบท่วน เนื่องจากคำนวณจากรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั้น
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
กราฟย้อนหลัง
หุ้นปันผล
set
หุ้น PE ต่ำ
set50
หุ้นปันผล
ราคาน้ำมัน
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com