หุ้นเติบโตเร็ว

กองทุนที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ SET

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มูลค่ารวม
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)
15,885,263,173
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (SI)
6,060,600,629
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (TINFRA)
1,751,785,330
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย บลจ.กรุงศรี
779,005,239
info กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
79,456,894,958
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
149,917,296,343
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
68,581,824,841
info กองทุนรวม สาทรซิตี้ทาวเวอร์
300,349,188
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องกรีนเมโทรโพลิส
16,849,075
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องนิวโนเบิล
511,703,100
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องเบสท์ ฟอร์จูน
43,879,100
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มธนชาต ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เพื่อตราสารทุน
26,582,220
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
21,916,112
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด
3,267,555,403
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไท
2,196,968,150
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
246,662,050
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรว
157,553,775
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
122,632,500
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
239,365,020
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล
8,835,280,544
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ
1,042,923,935
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
27,769,844,822
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30
679,719,841
info กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้
110,419,820
info กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล
159,744,760
info กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์
109,064,280
info กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว
15,086,496
info กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta
158,219,750
info กองทุนเปิด ธนชาต Mixed Income Fund 4
29,290,520
info กองทุนเปิด ธนชาตชาเลนจ์ 9
27,120,960
info กองทุนเปิด ธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
23,278,240
info กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล
46,426,540
info กองทุนเปิด ธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล
27,513,700
info กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
92,715,200
info กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ
24,610,000
info กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
1,145,245,027
info กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล
2,105,224,395
info กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม
238,513,523
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล
832,339,264
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ
480,328,882
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
22,235,429,577
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
14,055,906,901
info กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
3,330,201,800
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน
154,685,364
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ
729,182,047
info กองทุนเปิด บัวแก้ว
203,378,655
info กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
31,465,500
info กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์
53,531,500
info กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์
489,904,280
info กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล
52,053,360
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ
2,424,180,223
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ
152,277,238
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว
2,110,467,780
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท
1,819,184,228
info กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล
553,318,496
info กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
1,766,309,063
info กองทุนเปิด เค หุ้นทุน
32,689,500
info กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
983,355,741
info กองทุนเปิด เค หุ้นปันผล
34,452,580
info กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว
1,345,728,159
info กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล
1,143,430,192
info กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล
274,661,900
info กองทุนเปิด เคเอ เอควิตี้
173,137,250
info กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์
432,947,400
info กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์
543,959,796
info กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
56,259,500
info กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล
3,722,807,431
info กองทุนเปิด ไทยทวีทุน 2
290,000,000
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์
38,680,656
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ ดี
36,589,060
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
835,753,862
info กองทุนเปิดดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
201,552,375
info กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
137,379,975
info กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์
284,738,000
info กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์
267,630,760
info กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์
661,900,020
info กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์
143,974,500
info บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม แวลู โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ
130,994,550
info บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ
378,257,351
ข้อมูลรายชื่อกองที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ Update ล่าสุดวันที่ 2015-03-12
มูลค่าการลงทุนรวมของกองทุน อาจไม่ครบท่วน เนื่องจากคำนวณจากรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั้น
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
กราฟย้อนหลัง
หุ้นปันผล
set
หุ้น PE ต่ำ
set50
หุ้นปันผล
ราคาน้ำมัน
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com