หุ้นเติบโตเร็ว

กองทุนที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ SET

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มูลค่ารวม
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)
11,895,075,243
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (SI)
2,704,730,859
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (TINFRA)
1,201,005,663
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย บลจ.กรุงศรี
561,860,756
info กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
44,667,659,868
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
38,291,262,736
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
33,568,658,459
info กองทุนรวม สาทรซิตี้ทาวเวอร์
0
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องกรีนเมโทรโพลิส
14,102,750
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องนิวโนเบิล
397,386,450
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องเบสท์ ฟอร์จูน
36,727,000
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มธนชาต ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เพื่อตราสารทุน
9,649,710
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
4,723,300
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด
2,423,035,664
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไท
983,869,295
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
144,941,240
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรว
50,468,445
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
30,412,860
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
0
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล
7,352,834,703
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ
866,145,286
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
19,176,309,491
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30
655,680,338
info กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้
0
info กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล
0
info กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์
29,363,460
info กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว
3,251,400
info กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta
0
info กองทุนเปิด ธนชาต Mixed Income Fund 4
10,632,860
info กองทุนเปิด ธนชาตชาเลนจ์ 9
9,845,280
info กองทุนเปิด ธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
8,450,320
info กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล
16,853,470
info กองทุนเปิด ธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล
9,987,850
info กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
68,377,460
info กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ
6,462,800
info กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
622,765,011
info กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล
1,306,027,562
info กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม
162,226,655
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล
453,072,412
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ
325,050,602
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
13,114,092,611
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
9,383,473,965
info กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
2,429,979,109
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน
84,214,386
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ
176,689,625
info กองทุนเปิด บัวแก้ว
65,147,309
info กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
19,909,080
info กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์
33,870,840
info กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์
335,873,240
info กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล
44,756,160
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ
2,228,379,541
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ
109,584,633
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว
2,011,832,550
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท
1,722,811,863
info กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล
228,586,344
info กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
1,653,310,179
info กองทุนเปิด เค หุ้นทุน
0
info กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
548,918,498
info กองทุนเปิด เค หุ้นปันผล
13,799,070
info กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว
1,256,098,233
info กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล
1,130,393,743
info กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล
108,907,936
info กองทุนเปิด เคเอ เอควิตี้
124,410,000
info กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์
296,824,200
info กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์
341,978,994
info กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
35,596,920
info กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล
1,779,256,397
info กองทุนเปิด ไทยทวีทุน 2
120,000,000
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์
14,041,608
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ ดี
13,282,330
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
939,915,806
info กองทุนเปิดดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
382,822,750
info กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
260,935,550
info กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์
0
info กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์
0
info กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์
0
info กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์
273,461,000
info บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม แวลู โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ
16,240,260
info บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ
177,340,837
ข้อมูลรายชื่อกองที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ Update ล่าสุดวันที่ 2015-03-12
มูลค่าการลงทุนรวมของกองทุน อาจไม่ครบท่วน เนื่องจากคำนวณจากรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั้น
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
กราฟย้อนหลัง
หุ้นปันผล
set
หุ้น PE ต่ำ
set50
หุ้นปันผล
ราคาน้ำมัน
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com