หุ้นเติบโตเร็ว

กองทุนที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ SET

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มูลค่ารวม
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)
15,274,508,220
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (SI)
5,058,848,459
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (TINFRA)
1,751,785,330
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย บลจ.กรุงศรี
749,723,086
info กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
80,315,888,417
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
146,284,325,913
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
71,172,434,233
info กองทุนรวม สาทรซิตี้ทาวเวอร์
288,647,271
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องกรีนเมโทรโพลิส
17,962,450
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องนิวโนเบิล
506,259,450
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องเบสท์ ฟอร์จูน
46,778,600
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มธนชาต ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เพื่อตราสารทุน
26,946,360
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
21,254,850
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด
3,147,492,150
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไท
2,216,789,688
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
253,210,600
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรว
163,958,400
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
142,253,700
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
214,231,693
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล
8,812,546,441
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ
1,028,294,988
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
27,676,868,033
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30
705,696,967
info กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้
97,365,260
info กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล
140,858,680
info กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์
112,210,365
info กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว
14,631,300
info กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta
152,886,500
info กองทุนเปิด ธนชาต Mixed Income Fund 4
29,691,760
info กองทุนเปิด ธนชาตชาเลนจ์ 9
27,492,480
info กองทุนเปิด ธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
23,597,120
info กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล
47,062,520
info กองทุนเปิด ธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล
27,890,600
info กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
65,480,110
info กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ
25,038,000
info กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
1,134,923,384
info กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล
2,162,164,630
info กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม
236,970,812
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล
826,482,740
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ
483,760,035
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
22,060,507,966
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
13,954,163,828
info กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
3,257,085,214
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน
160,812,296
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ
745,528,764
info กองทุนเปิด บัวแก้ว
211,646,080
info กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
32,037,600
info กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์
54,504,800
info กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์
489,904,280
info กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล
51,566,880
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ
2,606,142,321
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ
162,797,804
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว
2,287,615,890
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท
1,923,887,696
info กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล
650,914,755
info กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
1,809,215,979
info กองทุนเปิด เค หุ้นทุน
35,589,375
info กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
1,018,361,509
info กองทุนเปิด เค หุ้นปันผล
34,993,720
info กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว
1,361,770,816
info กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล
1,157,910,004
info กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล
266,335,700
info กองทุนเปิด เคเอ เอควิตี้
215,644,000
info กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์
432,947,400
info กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์
561,853,828
info กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
57,282,400
info กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล
3,849,354,757
info กองทุนเปิด ไทยทวีทุน 2
310,000,000
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์
39,210,528
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ ดี
37,090,280
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
836,857,863
info กองทุนเปิดดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
180,002,750
info กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
122,691,550
info กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์
254,840,510
info กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์
239,529,530
info กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์
592,400,518
info กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์
128,581,000
info บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม แวลู โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ
101,884,650
info บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ
394,532,181
ข้อมูลรายชื่อกองที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ Update ล่าสุดวันที่ 2015-03-12
มูลค่าการลงทุนรวมของกองทุน อาจไม่ครบท่วน เนื่องจากคำนวณจากรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั้น
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
กราฟย้อนหลัง
หุ้นปันผล
set
หุ้น PE ต่ำ
set50
หุ้นปันผล
ราคาน้ำมัน
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com