หุ้นเติบโตเร็ว

กองทุนที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ SET

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มูลค่ารวม
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)
14,733,708,616
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (SI)
5,209,111,284
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (TINFRA)
1,843,581,942
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย บลจ.กรุงศรี
765,994,797
info กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
85,040,352,441
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
150,174,953,649
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
70,682,255,987
info กองทุนรวม สาทรซิตี้ทาวเวอร์
306,200,146
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องกรีนเมโทรโพลิส
18,259,350
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องนิวโนเบิล
519,868,575
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องเบสท์ ฟอร์จูน
47,551,800
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มธนชาต ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เพื่อตราสารทุน
20,209,770
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
39,203,390
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด
3,149,397,133
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไท
2,204,681,692
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
242,296,350
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรว
156,272,850
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
158,604,700
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
233,380,895
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล
8,542,445,328
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ
949,390,705
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
26,511,538,640
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30
643,751,943
info กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้
87,030,400
info กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล
125,907,200
info กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์
105,918,195
info กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว
26,986,620
info กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta
133,331,250
info กองทุนเปิด ธนชาต Mixed Income Fund 4
22,268,820
info กองทุนเปิด ธนชาตชาเลนจ์ 9
20,619,360
info กองทุนเปิด ธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
17,697,840
info กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล
35,296,890
info กองทุนเปิด ธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล
20,917,950
info กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
55,918,855
info กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ
25,894,000
info กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
1,187,967,999
info กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล
2,240,905,250
info กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม
254,010,476
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล
844,001,665
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ
517,889,709
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
22,167,283,010
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
14,090,911,736
info กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
3,324,713,837
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน
170,375,012
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ
693,453,099
info กองทุนเปิด บัวแก้ว
201,725,170
info กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
31,751,550
info กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์
54,018,150
info กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์
515,576,120
info กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล
56,431,680
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ
2,366,678,624
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ
154,211,797
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว
2,021,884,480
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท
1,756,654,955
info กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล
602,611,556
info กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
1,717,677,397
info กองทุนเปิด เค หุ้นทุน
34,007,625
info กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
955,215,111
info กองทุนเปิด เค หุ้นปันผล
35,354,480
info กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว
1,311,322,222
info กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล
1,108,685,642
info กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล
243,026,687
info กองทุนเปิด เคเอ เอควิตี้
173,137,250
info กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์
455,634,600
info กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์
584,941,018
info กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
56,770,950
info กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล
3,798,840,541
info กองทุนเปิด ไทยทวีทุน 2
327,500,000
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์
29,407,896
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ ดี
27,817,710
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
808,367,867
info กองทุนเปิดดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
173,664,625
info กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
118,371,425
info กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์
277,619,550
info กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์
260,939,991
info กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์
645,352,520
info กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์
124,053,500
info บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม แวลู โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ
84,265,500
info บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ
370,008,435
ข้อมูลรายชื่อกองที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ Update ล่าสุดวันที่ 2015-03-12
มูลค่าการลงทุนรวมของกองทุน อาจไม่ครบท่วน เนื่องจากคำนวณจากรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั้น
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
กราฟย้อนหลัง
หุ้นปันผล
set
หุ้น PE ต่ำ
set50
หุ้นปันผล
ราคาน้ำมัน
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com