หุ้นเติบโตเร็ว

กองทุนที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ SET

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มูลค่ารวม
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)
14,830,156,455
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (SI)
5,709,987,369
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (TINFRA)
1,721,186,460
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย บลจ.กรุงศรี
736,445,674
info กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
84,181,358,982
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
148,811,949,027
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
71,604,871,544
info กองทุนรวม สาทรซิตี้ทาวเวอร์
273,044,716
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องกรีนเมโทรโพลิส
18,556,250
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องนิวโนเบิล
506,259,450
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องเบสท์ ฟอร์จูน
48,325,000
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มธนชาต ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เพื่อตราสารทุน
21,666,330
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
23,427,568
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด
3,136,653,919
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไท
2,214,654,568
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
240,113,500
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรว
157,553,775
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
149,611,650
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
225,003,119
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล
8,560,540,488
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ
986,838,443
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
27,038,877,873
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30
682,234,894
info กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้
92,469,800
info กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล
133,776,400
info กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์
102,352,632
info กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว
16,126,944
info กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta
143,108,875
info กองทุนเปิด ธนชาต Mixed Income Fund 4
23,873,780
info กองทุนเปิด ธนชาตชาเลนจ์ 9
22,105,440
info กองทุนเปิด ธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
18,973,360
info กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล
37,840,810
info กองทุนเปิด ธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล
22,425,550
info กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
52,442,035
info กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ
25,466,000
info กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
1,127,552,241
info กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล
2,206,648,965
info กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม
233,658,557
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล
817,556,473
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ
488,414,272
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
22,383,904,343
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
14,176,934,033
info กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
3,284,501,792
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน
167,869,836
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ
715,917,331
info กองทุนเปิด บัวแก้ว
203,378,655
info กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
30,321,300
info กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์
51,584,900
info กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์
481,347,000
info กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล
50,837,160
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ
2,399,338,236
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ
151,332,280
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว
2,090,655,350
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท
1,798,322,363
info กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล
614,366,555
info กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
1,736,793,279
info กองทุนเปิด เค หุ้นทุน
35,589,375
info กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
958,673,688
info กองทุนเปิด เค หุ้นปันผล
37,158,280
info กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว
1,319,237,867
info กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล
1,107,257,635
info กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล
246,167,302
info กองทุนเปิด เคเอ เอควิตี้
176,247,500
info กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์
425,385,000
info กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์
556,544,474
info กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
54,213,700
info กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล
3,863,094,908
info กองทุนเปิด ไทยทวีทุน 2
350,000,000
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์
31,527,384
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ ดี
29,822,590
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
821,857,863
info กองทุนเปิดดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
177,467,500
info กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
120,963,500
info กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์
267,653,720
info กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์
251,572,914
info กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์
622,186,019
info กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์
126,770,000
info บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม แวลู โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ
81,967,350
info บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ
372,706,451
ข้อมูลรายชื่อกองที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ Update ล่าสุดวันที่ 2015-03-12
มูลค่าการลงทุนรวมของกองทุน อาจไม่ครบท่วน เนื่องจากคำนวณจากรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั้น
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
กราฟย้อนหลัง
หุ้นปันผล
set
หุ้น PE ต่ำ
set50
หุ้นปันผล
ราคาน้ำมัน
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com