หุ้นเติบโตเร็ว

กองทุนที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ SET

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มูลค่ารวม
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)
14,912,359,572
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (SI)
5,209,111,284
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (TINFRA)
1,835,932,224
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย บลจ.กรุงศรี
751,068,623
info กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
88,905,823,007
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
154,883,012,284
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
73,720,588,820
info กองทุนรวม สาทรซิตี้ทาวเวอร์
302,299,507
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องกรีนเมโทรโพลิส
17,442,875
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องนิวโนเบิล
522,590,400
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องเบสท์ ฟอร์จูน
45,425,500
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มธนชาต ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เพื่อตราสารทุน
20,391,840
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
35,897,080
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด
3,129,294,774
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไท
2,194,839,804
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
237,930,650
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรว
161,396,550
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
162,692,450
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
228,593,594
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล
8,568,688,928
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ
950,902,800
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
26,822,572,270
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30
654,077,622
info กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้
95,733,440
info กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล
138,497,920
info กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์
102,772,110
info กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว
24,710,640
info กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta
133,331,250
info กองทุนเปิด ธนชาต Mixed Income Fund 4
22,469,440
info กองทุนเปิด ธนชาตชาเลนจ์ 9
20,805,120
info กองทุนเปิด ธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
17,857,280
info กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล
35,614,880
info กองทุนเปิด ธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล
21,106,400
info กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
53,021,505
info กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ
23,968,000
info กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
1,183,822,799
info กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล
2,227,388,725
info กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม
230,713,136
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล
807,164,588
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ
491,037,877
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
22,340,572,384
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
14,154,776,674
info กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
3,319,803,472
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน
172,920,662
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ
708,077,464
info กองทุนเปิด บัวแก้ว
208,339,110
info กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
34,326,000
info กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์
58,398,000
info กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์
513,436,800
info กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล
50,350,680
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ
2,382,617,167
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ
154,496,421
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว
2,074,568,260
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท
1,763,010,019
info กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล
610,390,306
info กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
1,700,431,842
info กองทุนเปิด เค หุ้นทุน
34,534,875
info กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
937,052,934
info กองทุนเปิด เค หุ้นปันผล
36,076,000
info กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว
1,309,802,719
info กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล
1,095,525,061
info กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล
238,827,668
info กองทุนเปิด เคเอ เอควิตี้
192,835,500
info กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์
453,744,000
info กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์
578,505,188
info กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
61,374,000
info กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล
3,828,627,729
info กองทุนเปิด ไทยทวีทุน 2
347,500,000
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์
29,672,832
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ ดี
28,068,320
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
806,565,866
info กองทุนเปิดดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
172,397,000
info กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
117,507,400
info กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์
271,924,790
info กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์
255,587,376
info กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์
632,114,519
info กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์
123,148,000
info บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม แวลู โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ
86,946,675
info บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ
365,186,475
ข้อมูลรายชื่อกองที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ Update ล่าสุดวันที่ 2015-03-12
มูลค่าการลงทุนรวมของกองทุน อาจไม่ครบท่วน เนื่องจากคำนวณจากรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั้น
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
กราฟย้อนหลัง
หุ้นปันผล
set
หุ้น PE ต่ำ
set50
หุ้นปันผล
ราคาน้ำมัน
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com