หุ้นเติบโตเร็ว

กองทุนที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ SET

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มูลค่ารวม
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)
16,965,065,985
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (SI)
5,058,848,459
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (TINFRA)
1,797,683,636
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย บลจ.กรุงศรี
820,769,524
info กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
83,322,365,523
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
68,202,675,445
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
63,322,570,640
info กองทุนรวม สาทรซิตี้ทาวเวอร์
0
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องกรีนเมโทรโพลิส
14,845,000
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องนิวโนเบิล
609,688,800
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องเบสท์ ฟอร์จูน
38,660,000
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มธนชาต ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เพื่อตราสารทุน
15,111,810
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
11,335,920
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด
2,950,928,931
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไท
1,674,132,236
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
240,113,500
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรว
0
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
48,235,450
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
0
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล
10,203,618,349
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ
1,125,904,042
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
31,185,987,498
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30
850,675,505
info กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้
129,457,720
info กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล
187,286,960
info กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์
80,120,298
info กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว
7,803,360
info กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta
127,109,125
info กองทุนเปิด ธนชาต Mixed Income Fund 4
16,651,460
info กองทุนเปิด ธนชาตชาเลนจ์ 9
15,418,080
info กองทุนเปิด ธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
13,233,520
info กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล
26,393,170
info กองทุนเปิด ธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล
15,641,350
info กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
92,715,200
info กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ
9,801,200
info กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
755,359,522
info กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล
1,480,636,725
info กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม
222,802,495
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล
774,508,909
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ
433,185,544
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
23,002,304,814
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
14,619,378,606
info กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
3,062,585,334
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน
139,801,882
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ
380,682,290
info กองทุนเปิด บัวแก้ว
0
info กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
26,774,280
info กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์
45,550,440
info กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์
502,740,200
info กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล
58,620,840
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ
2,943,863,331
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ
158,296,025
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว
2,709,185,210
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท
2,415,888,098
info กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล
331,764,136
info กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
2,093,208,202
info กองทุนเปิด เค หุ้นทุน
19,930,050
info กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
962,817,636
info กองทุนเปิด เค หุ้นปันผล
13,979,450
info กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว
1,576,711,027
info กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล
1,383,955,233
info กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล
243,307,481
info กองทุนเปิด เคเอ เอควิตี้
117,152,750
info กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์
444,291,000
info กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์
444,146,798
info กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
47,871,720
info กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล
2,930,797,672
info กองทุนเปิด ไทยทวีทุน 2
290,000,000
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์
21,989,688
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ ดี
20,800,630
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
1,080,895,798
info กองทุนเปิดดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
360,005,500
info กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
245,383,100
info กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์
0
info กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์
0
info กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์
0
info กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์
257,162,000
info บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม แวลู โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ
45,196,950
info บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ
324,063,655
ข้อมูลรายชื่อกองที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ Update ล่าสุดวันที่ 2015-03-12
มูลค่าการลงทุนรวมของกองทุน อาจไม่ครบท่วน เนื่องจากคำนวณจากรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั้น
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
กราฟย้อนหลัง
หุ้นปันผล
set
หุ้น PE ต่ำ
set50
หุ้นปันผล
ราคาน้ำมัน
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com