หุ้นเติบโตเร็ว

กองทุนที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ SET

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มูลค่ารวม
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)
17,686,092,369
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (SI)
7,663,404,101
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (TINFRA)
1,767,084,766
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย บลจ.กรุงศรี
948,935,631
info กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
88,476,326,277
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
172,412,875,869
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
75,055,767,493
info กองทุนรวม สาทรซิตี้ทาวเวอร์
331,554,298
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องกรีนเมโทรโพลิส
15,661,475
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องนิวโนเบิล
642,350,700
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องเบสท์ ฟอร์จูน
40,786,300
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มธนชาต ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เพื่อตราสารทุน
18,935,280
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
14,736,696
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด
3,569,672,578
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไท
2,316,137,030
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
240,113,500
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรว
146,025,450
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
101,376,200
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
0
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล
10,305,407,818
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ
1,242,668,233
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
31,339,407,062
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30
849,909,832
info กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้
152,303,200
info กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล
220,337,600
info กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์
117,453,840
info กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว
10,144,368
info กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta
159,997,500
info กองทุนเปิด ธนชาต Mixed Income Fund 4
20,864,480
info กองทุนเปิด ธนชาตชาเลนจ์ 9
19,319,040
info กองทุนเปิด ธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
16,581,760
info กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล
33,070,960
info กองทุนเปิด ธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล
19,598,800
info กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
156,456,900
info กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ
18,832,000
info กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
1,111,056,322
info กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล
2,324,333,175
info กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม
251,157,387
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล
899,148,657
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ
534,927,456
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
24,154,895,190
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
15,143,942,554
info กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
3,383,667,263
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน
173,298,450
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ
702,277,047
info กองทุนเปิด บัวแก้ว
188,497,290
info กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
35,756,250
info กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์
60,831,250
info กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์
494,182,920
info กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล
57,404,640
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ
2,760,773,637
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ
162,764,531
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว
2,487,535,570
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท
2,107,865,186
info กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล
541,698,545
info กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
1,824,231,820
info กองทุนเปิด เค หุ้นทุน
32,425,875
info กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
1,099,269,514
info กองทุนเปิด เค หุ้นปันผล
36,256,380
info กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว
1,336,586,703
info กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล
1,106,194,782
info กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล
343,581,325
info กองทุนเปิด เคเอ เอควิตี้
176,247,500
info กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์
436,728,600
info กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์
484,994,546
info กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
63,931,250
info กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล
4,207,362,988
info กองทุนเปิด ไทยทวีทุน 2
240,000,000
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์
27,553,344
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ ดี
26,063,440
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
812,263,866
info กองทุนเปิดดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
395,499,000
info กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
269,575,800
info กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์
0
info กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์
0
info กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์
0
info กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์
282,516,000
info บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม แวลู โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ
122,568,000
info บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ
423,779,228
ข้อมูลรายชื่อกองที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ Update ล่าสุดวันที่ 2015-03-12
มูลค่าการลงทุนรวมของกองทุน อาจไม่ครบท่วน เนื่องจากคำนวณจากรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั้น
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
กราฟย้อนหลัง
หุ้นปันผล
set
หุ้น PE ต่ำ
set50
หุ้นปันผล
ราคาน้ำมัน
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com