หุ้นเติบโตเร็ว

กองทุนที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ SET

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มูลค่ารวม
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)
15,546,316,181
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (SI)
5,409,461,718
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (TINFRA)
1,767,084,766
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย บลจ.กรุงศรี
749,441,614
info กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
77,309,411,310
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
147,329,100,492
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
69,686,744,436
info กองทุนรวม สาทรซิตี้ทาวเวอร์
282,796,313
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องกรีนเมโทรโพลิส
17,517,100
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องนิวโนเบิล
508,981,275
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องเบสท์ ฟอร์จูน
45,618,800
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มธนชาต ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เพื่อตราสารทุน
26,946,360
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
22,388,442
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด
3,112,791,437
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไท
2,112,685,776
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
251,027,750
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรว
161,396,550
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
129,172,900
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
223,806,294
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล
8,715,530,291
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ
993,332,491
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
27,311,689,465
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30
666,073,505
info กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้
86,486,460
info กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล
125,120,280
info กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์
103,611,066
info กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว
15,411,636
info กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta
174,219,500
info กองทุนเปิด ธนชาต Mixed Income Fund 4
29,691,760
info กองทุนเปิด ธนชาตชาเลนจ์ 9
27,492,480
info กองทุนเปิด ธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
23,597,120
info กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล
47,062,520
info กองทุนเปิด ธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล
27,890,600
info กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
78,228,450
info กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ
25,466,000
info กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
1,086,200,416
info กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล
2,056,579,285
info กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม
237,903,192
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล
850,530,752
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ
478,727,335
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
21,494,683,469
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
13,582,090,534
info กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
3,162,087,498
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน
156,927,138
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ
771,610,176
info กองทุนเปิด บัวแก้ว
208,339,110
info กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
32,037,600
info กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์
54,504,800
info กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์
494,182,920
info กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล
51,566,880
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ
2,432,754,090
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ
149,088,225
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว
2,086,845,500
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท
1,805,619,933
info กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล
571,471,960
info กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
1,764,644,863
info กองทุนเปิด เค หุ้นทุน
31,898,625
info กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
1,011,749,056
info กองทุนเปิด เค หุ้นปันผล
40,224,740
info กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว
1,323,537,460
info กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล
1,138,555,174
info กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล
258,741,862
info กองทุนเปิด เคเอ เอควิตี้
177,284,250
info กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์
436,728,600
info กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์
559,042,434
info กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
57,282,400
info กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล
3,594,966,227
info กองทุนเปิด ไทยทวีทุน 2
295,000,000
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์
39,210,528
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ ดี
37,090,280
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
837,555,862
info กองทุนเปิดดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
200,284,750
info กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
136,515,950
info กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์
266,230,030
info กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์
250,234,761
info กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์
618,876,519
info กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์
143,069,000
info บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม แวลู โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ
97,671,375
info บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ
368,281,161
ข้อมูลรายชื่อกองที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ Update ล่าสุดวันที่ 2015-03-12
มูลค่าการลงทุนรวมของกองทุน อาจไม่ครบท่วน เนื่องจากคำนวณจากรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั้น
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
กราฟย้อนหลัง
หุ้นปันผล
set
หุ้น PE ต่ำ
set50
หุ้นปันผล
ราคาน้ำมัน
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com