หุ้นเติบโตเร็ว

กองทุนที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ SET

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มูลค่ารวม
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)
12,524,970,329
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (SI)
2,203,854,774
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (TINFRA)
1,239,254,251
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย บลจ.กรุงศรี
691,820,031
info กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
60,129,542,130
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
44,333,437,045
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
39,845,654,557
info กองทุนรวม สาทรซิตี้ทาวเวอร์
300,349,188
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องกรีนเมโทรโพลิส
14,251,200
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องนิวโนเบิล
574,305,075
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องเบสท์ ฟอร์จูน
37,113,600
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มธนชาต ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เพื่อตราสารทุน
10,013,850
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
5,195,630
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด
2,438,010,349
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไท
958,603,193
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
164,150,320
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรว
33,047,865
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
22,891,400
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
0
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล
8,077,976,157
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ
1,118,331,893
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
25,350,292,588
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30
823,011,901
info กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้
78,871,300
info กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล
114,103,400
info กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์
32,299,806
info กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว
3,576,540
info กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta
84,620,900
info กองทุนเปิด ธนชาต Mixed Income Fund 4
11,034,100
info กองทุนเปิด ธนชาตชาเลนจ์ 9
10,216,800
info กองทุนเปิด ธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
8,769,200
info กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล
17,489,450
info กองทุนเปิด ธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล
10,364,750
info กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
60,844,350
info กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ
4,964,800
info กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
563,003,698
info กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล
1,242,158,464
info กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม
189,342,314
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล
649,940,034
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ
381,195,225
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
17,048,994,715
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
10,989,887,500
info กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
2,343,868,880
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน
109,039,428
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ
314,725,979
info กองทุนเปิด บัวแก้ว
42,659,913
info กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
21,282,120
info กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์
36,206,760
info กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์
346,569,840
info กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล
55,458,720
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ
2,464,502,815
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ
102,327,862
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว
2,275,760,090
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท
1,878,667,118
info กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล
255,587,144
info กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
1,596,577,384
info กองทุนเปิด เค หุ้นทุน
10,386,825
info กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
577,443,580
info กองทุนเปิด เค หุ้นปันผล
11,003,180
info กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว
1,232,785,132
info กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล
1,059,019,026
info กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล
118,367,276
info กองทุนเปิด เคเอ เอควิตี้
138,924,500
info กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์
306,277,200
info กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์
350,138,210
info กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
38,051,880
info กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล
1,815,070,781
info กองทุนเปิด ไทยทวีทุน 2
170,000,000
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์
14,571,480
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ ดี
13,783,550
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
885,163,826
info กองทุนเปิดดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
319,441,500
info กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
217,734,300
info กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์
0
info กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์
0
info กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์
0
info กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์
228,186,000
info บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม แวลู โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ
13,329,270
info บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ
191,126,770
ข้อมูลรายชื่อกองที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ Update ล่าสุดวันที่ 2015-03-12
มูลค่าการลงทุนรวมของกองทุน อาจไม่ครบท่วน เนื่องจากคำนวณจากรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั้น
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
กราฟย้อนหลัง
หุ้นปันผล
set
หุ้น PE ต่ำ
set50
หุ้นปันผล
ราคาน้ำมัน
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com