หุ้นเติบโตเร็ว

กองทุนที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ SET

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มูลค่ารวม
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)
16,888,050,468
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (SI)
7,713,491,709
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (TINFRA)
1,767,084,766
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย บลจ.กรุงศรี
887,475,822
info กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
86,758,339,359
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
182,940,441,246
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
69,732,493,228
info กองทุนรวม สาทรซิตี้ทาวเวอร์
343,256,214
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องกรีนเมโทรโพลิส
13,954,300
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องนิวโนเบิล
596,079,675
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องเบสท์ ฟอร์จูน
36,340,400
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มธนชาต ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เพื่อตราสารทุน
16,568,370
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
14,358,832
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด
3,476,580,367
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไท
2,104,467,267
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
213,046,160
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรว
139,620,825
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
96,470,900
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
0
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล
10,505,591,738
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ
1,196,012,045
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
31,585,270,157
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30
825,755,663
info กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้
125,650,140
info กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล
181,778,520
info กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์
97,318,896
info กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว
9,884,256
info กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta
132,442,375
info กองทุนเปิด ธนชาต Mixed Income Fund 4
18,256,420
info กองทุนเปิด ธนชาตชาเลนจ์ 9
16,904,160
info กองทุนเปิด ธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
14,509,040
info กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล
28,937,090
info กองทุนเปิด ธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล
17,148,950
info กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
175,289,675
info กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ
18,083,000
info กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
1,087,279,558
info กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล
2,101,520,900
info กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม
234,180,499
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล
821,485,587
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ
471,185,875
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
24,350,166,921
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
15,414,981,836
info กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
3,339,977,960
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน
165,650,666
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ
625,056,333
info กองทุนเปิด บัวแก้ว
180,229,865
info กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
33,753,900
info กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์
57,424,700
info กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์
494,182,920
info กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล
53,512,800
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ
2,881,411,755
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ
175,224,923
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว
2,540,992,980
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท
2,222,754,085
info กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล
475,955,052
info กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
1,681,389,961
info กองทุนเปิด เค หุ้นทุน
26,362,500
info กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
912,190,313
info กองทุนเปิด เค หุ้นปันผล
30,844,980
info กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว
1,275,222,463
info กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล
1,014,068,933
info กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล
302,234,017
info กองทุนเปิด เคเอ เอควิตี้
143,071,500
info กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์
436,728,600
info กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์
442,326,004
info กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
60,351,100
info กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล
4,233,659,749
info กองทุนเปิด ไทยทวีทุน 2
270,000,000
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์
24,109,176
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ ดี
22,805,510
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
781,263,866
info กองทุนเปิดดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
380,287,500
info กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
259,207,500
info กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์
0
info กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์
0
info กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์
0
info กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์
271,650,000
info บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม แวลู โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ
109,545,150
info บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ
369,082,746
ข้อมูลรายชื่อกองที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ Update ล่าสุดวันที่ 2015-03-12
มูลค่าการลงทุนรวมของกองทุน อาจไม่ครบท่วน เนื่องจากคำนวณจากรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั้น
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
กราฟย้อนหลัง
หุ้นปันผล
set
หุ้น PE ต่ำ
set50
หุ้นปันผล
ราคาน้ำมัน
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com