หุ้นเติบโตเร็ว

กองทุนที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ SET

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มูลค่ารวม
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)
17,953,315,824
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (SI)
5,159,023,676
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (TINFRA)
1,950,677,988
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย บลจ.กรุงศรี
747,354,272
info กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
79,027,398,228
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
148,603,938,595
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
71,708,592,182
info กองทุนรวม สาทรซิตี้ทาวเวอร์
327,653,659
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องกรีนเมโทรโพลิส
17,294,425
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องนิวโนเบิล
492,650,325
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องเบสท์ ฟอร์จูน
45,038,900
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มธนชาต ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เพื่อตราสารทุน
21,302,190
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
34,716,255
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด
3,094,116,354
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไท
2,272,005,945
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
257,576,300
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรว
165,239,325
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
163,510,000
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
234,577,720
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล
8,355,841,071
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ
890,076,615
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
25,717,194,774
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30
599,018,943
info กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้
78,871,300
info กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล
114,103,400
info กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์
104,869,500
info กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว
23,897,790
info กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta
131,553,500
info กองทุนเปิด ธนชาต Mixed Income Fund 4
23,472,540
info กองทุนเปิด ธนชาตชาเลนจ์ 9
21,733,920
info กองทุนเปิด ธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
18,654,480
info กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล
37,204,830
info กองทุนเปิด ธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล
22,048,650
info กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
53,311,240
info กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ
18,190,000
info กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
1,179,879,732
info กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล
2,225,496,410
info กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม
242,362,727
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล
818,437,014
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ
496,595,110
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
21,477,305,545
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
13,723,031,442
info กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
3,261,961,816
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน
160,671,426
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ
689,984,007
info กองทุนเปิด บัวแก้ว
213,299,565
info กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
29,177,100
info กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์
49,638,300
info กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์
545,526,600
info กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล
56,918,160
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ
2,242,220,301
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ
137,813,523
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว
1,896,673,270
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท
1,668,018,211
info กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล
670,158,056
info กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
1,726,730,738
info กองทุนเปิด เค หุ้นทุน
44,025,375
info กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
954,367,287
info กองทุนเปิด เค หุ้นปันผล
39,683,600
info กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว
1,346,106,025
info กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล
1,114,641,291
info กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล
241,096,846
info กองทุนเปิด เคเอ เอควิตี้
165,880,000
info กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์
482,103,000
info กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์
614,882,840
info กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
52,167,900
info กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล
3,973,765,020
info กองทุนเปิด ไทยทวีทุน 2
350,000,000
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์
30,997,512
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ ดี
29,321,370
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
835,461,865
info กองทุนเปิดดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
181,270,375
info กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
123,555,575
info กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์
279,043,240
info กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์
262,278,145
info กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์
648,662,020
info กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์
129,486,500
info บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม แวลู โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ
75,072,900
info บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ
376,284,072
ข้อมูลรายชื่อกองที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ Update ล่าสุดวันที่ 2015-03-12
มูลค่าการลงทุนรวมของกองทุน อาจไม่ครบท่วน เนื่องจากคำนวณจากรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั้น
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
กราฟย้อนหลัง
หุ้นปันผล
set
หุ้น PE ต่ำ
set50
หุ้นปันผล
ราคาน้ำมัน
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com