หุ้นเติบโตเร็ว

กองทุนที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ SET

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มูลค่ารวม
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)
16,972,725,670
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (SI)
6,361,126,280
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (TINFRA)
1,835,932,224
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย บลจ.กรุงศรี
844,063,079
info กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
79,456,894,958
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
150,615,186,935
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
68,428,795,433
info กองทุนรวม สาทรซิตี้ทาวเวอร์
335,454,937
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องกรีนเมโทรโพลิส
15,438,800
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องนิวโนเบิล
587,914,200
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องเบสท์ ฟอร์จูน
40,206,400
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มธนชาต ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เพื่อตราสารทุน
18,115,965
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
16,531,550
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด
3,447,075,754
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไท
2,155,156,908
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
237,930,650
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรว
161,396,550
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
100,558,650
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
263,301,522
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล
9,639,009,151
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ
1,154,031,285
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
29,433,986,345
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30
792,957,901
info กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้
134,897,120
info กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล
195,156,160
info กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์
124,794,705
info กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว
11,379,900
info กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta
167,108,500
info กองทุนเปิด ธนชาต Mixed Income Fund 4
19,961,690
info กองทุนเปิด ธนชาตชาเลนจ์ 9
18,483,120
info กองทุนเปิด ธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
15,864,280
info กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล
31,640,005
info กองทุนเปิด ธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล
18,750,775
info กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
150,662,200
info กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ
18,832,000
info กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
1,115,715,625
info กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล
2,237,097,430
info กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม
253,262,658
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล
908,859,086
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ
527,200,715
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
22,921,816,365
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
14,420,412,435
info กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
3,348,775,392
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน
165,954,904
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ
741,260,920
info กองทุนเปิด บัวแก้ว
208,339,110
info กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
32,609,700
info กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์
55,478,100
info กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์
513,436,800
info กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล
58,864,080
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ
2,633,184,190
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ
160,915,789
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว
2,319,905,080
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท
1,936,034,700
info กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล
541,382,965
info กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
1,774,770,866
info กองทุนเปิด เค หุ้นทุน
32,162,250
info กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
1,037,031,966
info กองทุนเปิด เค หุ้นปันผล
35,174,100
info กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว
1,313,298,517
info กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล
1,089,452,929
info กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล
333,431,465
info กองทุนเปิด เคเอ เอควิตี้
201,129,500
info กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์
453,744,000
info กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์
500,879,382
info กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
58,305,300
info กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล
3,808,912,153
info กองทุนเปิด ไทยทวีทุน 2
267,500,000
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์
26,361,132
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ ดี
24,935,695
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
803,367,867
info กองทุนเปิดดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
272,539,375
info กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
185,765,375
info กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์
313,211,800
info กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์
294,393,836
info กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์
728,090,022
info กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์
194,682,500
info บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม แวลู โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ
150,528,825
info บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ
433,561,033
ข้อมูลรายชื่อกองที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ Update ล่าสุดวันที่ 2015-03-12
มูลค่าการลงทุนรวมของกองทุน อาจไม่ครบท่วน เนื่องจากคำนวณจากรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั้น
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
กราฟย้อนหลัง
หุ้นปันผล
set
หุ้น PE ต่ำ
set50
หุ้นปันผล
ราคาน้ำมัน
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com