หุ้นเติบโตเร็ว

กองทุนที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ SET

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มูลค่ารวม
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)
16,691,128,667
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (SI)
6,862,002,365
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (TINFRA)
1,812,983,071
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย บลจ.กรุงศรี
831,268,546
info กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
75,591,424,392
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
70,058,952,946
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
63,465,962,246
info กองทุนรวม สาทรซิตี้ทาวเวอร์
333,504,617
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องกรีนเมโทรโพลิส
13,360,500
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องนิวโนเบิล
555,252,300
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องเบสท์ ฟอร์จูน
34,794,000
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มธนชาต ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เพื่อตราสารทุน
16,659,405
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
14,075,434
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด
3,429,205,270
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไท
1,961,386,374
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
227,016,400
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรว
149,868,225
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
76,849,700
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
0
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล
9,895,686,620
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ
1,130,006,477
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
29,793,754,632
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30
804,352,527
info กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้
126,194,080
info กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล
182,565,440
info กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์
88,929,336
info กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว
9,689,172
info กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta
131,553,500
info กองทุนเปิด ธนชาต Mixed Income Fund 4
18,356,730
info กองทุนเปิด ธนชาตชาเลนจ์ 9
16,997,040
info กองทุนเปิด ธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
14,588,760
info กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล
29,096,085
info กองทุนเปิด ธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล
17,243,175
info กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
129,221,810
info กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ
12,947,000
info กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
1,095,721,514
info กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล
2,181,071,645
info กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม
230,417,210
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล
801,216,242
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ
455,604,533
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
23,217,940,971
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
14,776,497,474
info กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
3,335,740,171
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน
167,031,010
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ
629,220,469
info กองทุนเปิด บัวแก้ว
193,457,745
info กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
29,177,100
info กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์
49,638,300
info กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์
507,018,840
info กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล
54,972,240
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ
2,719,742,654
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ
176,006,982
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว
2,452,812,960
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท
2,117,404,444
info กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล
379,036,098
info กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
1,846,362,074
info กองทุนเปิด เค หุ้นทุน
25,202,550
info กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
923,888,249
info กองทุนเปิด เค หุ้นปันผล
29,943,080
info กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว
1,384,700,570
info กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล
1,132,320,318
info กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล
287,988,167
info กองทุนเปิด เคเอ เอควิตี้
150,328,750
info กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์
448,072,200
info กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์
464,483,082
info กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
52,167,900
info กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล
4,244,479,658
info กองทุนเปิด ไทยทวีทุน 2
287,500,000
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์
24,241,644
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ ดี
22,930,815
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
864,421,849
info กองทุนเปิดดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
384,090,375
info กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
261,799,575
info กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์
0
info กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์
0
info กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์
0
info กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์
274,366,500
info บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม แวลู โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ
74,306,850
info บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ
361,383,970
ข้อมูลรายชื่อกองที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ Update ล่าสุดวันที่ 2015-03-12
มูลค่าการลงทุนรวมของกองทุน อาจไม่ครบท่วน เนื่องจากคำนวณจากรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั้น
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
กราฟย้อนหลัง
หุ้นปันผล
set
หุ้น PE ต่ำ
set50
หุ้นปันผล
ราคาน้ำมัน
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com