หุ้นเติบโตเร็ว

กองทุนที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ SET

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มูลค่ารวม
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)
16,637,487,310
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (SI)
5,709,987,369
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (TINFRA)
1,805,333,354
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย บลจ.กรุงศรี
801,799,488
info กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
85,899,345,900
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
68,823,536,591
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
63,893,931,251
info กองทุนรวม สาทรซิตี้ทาวเวอร์
302,299,507
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องกรีนเมโทรโพลิส
13,212,050
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องนิวโนเบิล
568,861,425
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องเบสท์ ฟอร์จูน
34,407,400
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มธนชาต ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เพื่อตราสารทุน
17,569,755
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
12,280,580
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด
3,176,963,605
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไท
1,727,372,853
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
220,467,850
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรว
105,035,850
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
66,630,325
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
0
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล
8,923,586,723
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ
1,006,912,628
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
27,386,557,393
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30
745,799,894
info กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้
124,562,260
info กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล
180,204,680
info กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์
81,378,732
info กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว
8,453,640
info กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta
114,664,875
info กองทุนเปิด ธนชาต Mixed Income Fund 4
19,359,830
info กองทุนเปิด ธนชาตชาเลนจ์ 9
17,925,840
info กองทุนเปิด ธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
15,385,960
info กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล
30,686,035
info กองทุนเปิด ธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล
18,185,425
info กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
84,602,620
info กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ
11,342,000
info กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
947,988,576
info กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล
1,997,497,875
info กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม
230,012,192
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล
761,574,461
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ
435,330,430
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
21,671,952,334
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
13,501,766,178
info กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
3,045,377,753
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน
154,454,018
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ
511,847,306
info กองทุนเปิด บัวแก้ว
135,585,770
info กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
22,540,740
info กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์
38,348,020
info กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์
504,879,520
info กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล
57,161,400
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ
2,617,440,972
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ
172,069,017
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว
2,452,085,200
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท
2,114,930,298
info กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล
344,239,210
info กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
1,747,871,889
info กองทุนเปิด เค หุ้นทุน
18,137,400
info กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
891,518,182
info กองทุนเปิด เค หุ้นปันผล
20,382,940
info กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว
1,304,954,695
info กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล
1,119,853,873
info กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล
256,080,854
info กองทุนเปิด เคเอ เอควิตี้
147,218,500
info กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์
446,181,600
info กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์
434,872,472
info กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์
40,302,260
info กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล
2,878,383,300
info กองทุนเปิด ไทยทวีทุน 2
332,500,000
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์
25,566,324
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ ดี
24,183,865
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
850,525,850
info กองทุนเปิดดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
277,609,875
info กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
189,221,475
info กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์
0
info กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์
0
info กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์
0
info กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์
198,304,500
info บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม แวลู โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ
45,196,950
info บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ
311,406,267
ข้อมูลรายชื่อกองที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ Update ล่าสุดวันที่ 2015-03-12
มูลค่าการลงทุนรวมของกองทุน อาจไม่ครบท่วน เนื่องจากคำนวณจากรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั้น
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
กราฟย้อนหลัง
หุ้นปันผล
set
หุ้น PE ต่ำ
set50
หุ้นปันผล
ราคาน้ำมัน
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com