หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน ZMICO

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Seamico Securities Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.seamico.com
กลุ่มธุรกิจ: Finance and Securities
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท ZMICO อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 2,639 3,501 3,339 3,622 3,225
หนี้สิน (Debt) 231 (8.8%) 1,165 (33.3%) 664 (19.9%) 959 (26.5%) 1,025 (31.8%)
ทุน (Equity) 2,408 (91.2%) 2,336 (66.7%) 2,675 (80.1%) 2,663 (73.5%) 2,200 (68.2%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 0 0 0 0 0
ต้นทุนขาย (Cost) (0) (19) (0) (0) (0)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 0 -19 0 0 0
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (0) (40) (0) (0) (0)
กำไรจากการดำเนินงาน 0 -59 0 0 0
รายได้อื่น ๆ -275 -35 2 3 7
รายจ่ายอื่น ๆ (-433) (-154) (-225) (-158) (94)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 158 60 227 161 -87
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 171 -836 357 -82 -220
จากการลงทุน (NICF) -289 105 -31 162 196
จากการจัดหาเงิน (NFCF) -64 833 -423 103 -76
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ -182 102 -97 183 -100
เงินสดสิ้นงวด 535 263 167 350 251
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 0.1 0.5 0.25 0.36 0.47
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 0% 0% 0% 0% 0%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 0% 0% 0% 0% 0%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 0% 0% 0% 0% 0%
ROA (Return on Asset) 6% 2% 7% 4% -3%
ROE (Return on Equity) 7% 3% 8% 6% -4%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com