หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน VIH

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Srivichaivejvivat Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.vichaivej.com
กลุ่มธุรกิจ: Health Care Services
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท VIH อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 1,296 1,446 1,752 1,732 1,884
หนี้สิน (Debt) 476 (36.7%) 536 (37.1%) 746 (42.6%) 707 (40.8%) 807 (42.8%)
ทุน (Equity) 820 (63.3%) 910 (62.9%) 1,006 (57.4%) 1,025 (59.2%) 1,077 (57.2%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 0 1,344 0 0 0
ต้นทุนขาย (Cost) (0) (1,012) (0) (0) (0)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 0 332 0 0 0
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (0) (223) (0) (0) (0)
กำไรจากการดำเนินงาน 0 109 0 0 0
รายได้อื่น ๆ 0 0 0 0 0
รายจ่ายอื่น ๆ (-94) (7) (-153) (-23) (-81)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 94 102 153 23 81
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 0 225 0 0 0
จากการลงทุน (NICF) 0 -168 0 0 0
จากการจัดหาเงิน (NFCF) 0 -20 0 0 0
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 0 37 0 0 0
เงินสดสิ้นงวด 0 0 0 0 0
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 0.58 0.59 0.74 0.69 0.75
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 0% 24.7% 0% 0% 0%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 0% 8% 0% 0% 0%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 0% 8% 0% 0% 0%
ROA (Return on Asset) 7% 7% 9% 1% 4%
ROE (Return on Equity) 11% 11% 15% 2% 8%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com