หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน TKS

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: T.k.s. Technologies Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.tks.co.th
กลุ่มธุรกิจ: Media and Publishing
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท TKS อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 2,571 2,317 2,308 2,335 4,442
หนี้สิน (Debt) 881 (34.3%) 728 (31.4%) 581 (25.2%) 518 (22.2%) 1,645 (37%)
ทุน (Equity) 1,690 (65.7%) 1,589 (68.6%) 1,727 (74.8%) 1,817 (77.8%) 2,797 (63%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 12,523 1,368 1,142 1,148 1,201
ต้นทุนขาย (Cost) (12,011) (1,027) (914) (900) (944)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 512 341 228 248 256
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (829) (206) (161) (171) (176)
กำไรจากการดำเนินงาน -317 135 67 77 81
รายได้อื่น ๆ 561 95 132 -41 132
รายจ่ายอื่น ๆ (-35) (-55) (-137) (-53) (-171)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 280 285 336 89 384
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) -103 324 0 0 0
จากการลงทุน (NICF) -126 62 0 0 0
จากการจัดหาเงิน (NFCF) 404 -262 0 0 0
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 175 124 0 0 0
เงินสดสิ้นงวด 309 0 0 0 0
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 0.52 0.46 0.34 0.29 0.59
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 4.09% 24.93% 19.94% 21.62% 21.35%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน -3% 10% 6% 7% 7%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 2% 19% 26% 8% 29%
ROA (Return on Asset) 11% 12% 15% 4% 9%
ROE (Return on Equity) 17% 18% 19% 5% 14%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com