หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน THAI

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Thai Airways International Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.thaiairways.com
กลุ่มธุรกิจ: Transportation and Logistics
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท THAI อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 307,267 302,471 283,123 282,995 281,956
หนี้สิน (Debt) 265,971 (86.6%) 269,545 (89.1%) 249,535 (88.1%) 245,975 (86.9%) 250,634 (88.9%)
ทุน (Equity) 41,296 (13.4%) 32,926 (10.9%) 33,588 (11.9%) 37,020 (13.1%) 31,322 (11.1%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 202,606 182,727 184,270 190,997 213,530
ต้นทุนขาย (Cost) (123,897) (150,793) (98,634) (128,471) (129,337)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 78,708 31,934 85,636 62,526 84,192
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (96,823) (9,499) (63,205) (65,886) (71,616)
กำไรจากการดำเนินงาน -18,114 22,435 22,431 -3,360 12,577
รายได้อื่น ๆ 4,505 -9 258 1,099 -5,473
รายจ่ายอื่น ๆ (2,002) (35,473) (22,674) (-5,418) (7,485)
กำไรสุทธิ (Net Profit) -15,611 -13,047 15 3,157 -381
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 11,371 18,567 28,268 9,167 31,163
จากการลงทุน (NICF) -20,309 -721 -8,872 -11,030 -14,764
จากการจัดหาเงิน (NFCF) -9,283 -20,838 3,979 -19,238 -12,426
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ -18,221 -2,992 23,375 -21,101 3,973
เงินสดสิ้นงวด 7,531 14,300 37,680 16,666 20,048
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 6.44 8.19 7.43 6.64 8
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 38.85% 17.48% 46.47% 32.74% 39.43%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน -9% 12% 12% -2% 6%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) -8% -7% 0% 2% -0%
ROA (Return on Asset) -5% -4% 0% 1% -0%
ROE (Return on Equity) -38% -40% 0% 9% -1%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com