หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน TCAP

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Thanachart Capital Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.thanachart.co.th
กลุ่มธุรกิจ: Banking
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท TCAP อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 1,025,630 997,581 966,866 972,981 1,047,562
หนี้สิน (Debt) 921,354 (89.8%) 886,258 (88.8%) 847,015 (87.6%) 849,538 (87.3%) 913,845 (87.2%)
ทุน (Equity) 104,276 (10.2%) 111,323 (11.2%) 119,851 (12.4%) 123,443 (12.7%) 133,717 (12.8%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 0 0 0 0 0
ต้นทุนขาย (Cost) (0) (19,514) (0) (0) (0)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 0 -19,514 0 0 0
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (0) (1,614) (0) (0) (0)
กำไรจากการดำเนินงาน 0 -21,128 0 0 0
รายได้อื่น ๆ 0 0 0 0 0
รายจ่ายอื่น ๆ (-5,120) (-32,188) (-6,012) (-1,602) (-3,949)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 5,120 11,060 6,012 1,602 3,949
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 31,176 40,153 -40,833 -76,855 179,580
จากการลงทุน (NICF) -12,013 -23,259 -20,449 10,987 2,715
จากการจัดหาเงิน (NFCF) -18,420 -20,162 72,860 66,575 -183,119
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 743 -3,268 11,578 707 -824
เงินสดสิ้นงวด 4,018 3,665 15,298 16,006 15,181
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 8.84 7.96 7.07 6.88 6.83
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 0% 0% 0% 0% 0%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 0% 0% 0% 0% 0%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 0% 0% 0% 0% 0%
ROA (Return on Asset) 0% 1% 1% 0% 0%
ROE (Return on Equity) 5% 10% 5% 1% 3%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com