หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน STEC

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Sino-thai Engineering And Construction Public Co.
เว็บไซท์บริษัท: http://www.stecon.co.th
กลุ่มธุรกิจ: Construction Services
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท STEC อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 25,003 22,661 24,999 24,343 34,724
หนี้สิน (Debt) 16,454 (65.8%) 13,153 (58%) 14,415 (57.7%) 13,580 (55.8%) 25,041 (72.1%)
ทุน (Equity) 8,549 (34.2%) 9,508 (42%) 10,584 (42.3%) 10,763 (44.2%) 9,683 (27.9%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 14,717 18,331 9,361 14,854 20,169
ต้นทุนขาย (Cost) (14,078) (16,599) (8,431) (13,622) (18,198)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 639 1,732 930 1,232 1,971
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (327) (448) (441) (482) (561)
กำไรจากการดำเนินงาน 312 1,284 490 750 1,410
รายได้อื่น ๆ -2 0 0 0 0
รายจ่ายอื่น ๆ (-1,210) (-261) (-890) (501) (813)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 1,520 1,545 1,380 249 597
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 661 -2,363 1,364 2,566 4,402
จากการลงทุน (NICF) -73 1,980 67 -3,514 -3,232
จากการจัดหาเงิน (NFCF) -685 -712 -236 -261 -675
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ -97 -1,095 1,195 -1,209 495
เงินสดสิ้นงวด 974 877 2,057 848 1,343
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 1.92 1.38 1.36 1.26 2.59
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 4.34% 9.45% 9.94% 8.29% 9.77%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 2% 7% 5% 5% 7%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 10% 8% 15% 2% 3%
ROA (Return on Asset) 6% 7% 6% 1% 2%
ROE (Return on Equity) 18% 16% 13% 2% 6%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com