หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน STA

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Sri Trang Agro-industry Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.sritranggroup.com
กลุ่มธุรกิจ: Agribusiness
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท STA อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 37,790 43,879 55,958 67,167 54,866
หนี้สิน (Debt) 17,198 (45.5%) 22,545 (51.4%) 36,046 (64.4%) 46,783 (69.7%) 29,947 (54.6%)
ทุน (Equity) 20,592 (54.5%) 21,334 (48.6%) 19,912 (35.6%) 20,384 (30.3%) 24,919 (45.4%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 60,199 61,292 83,845 133,704 99,639
ต้นทุนขาย (Cost) (56,531) (57,771) (78,679) (127,941) (94,864)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 3,668 3,521 5,167 5,763 4,775
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (2,741) (3,713) (1,382) (4,255) (3,106)
กำไรจากการดำเนินงาน 927 -192 3,785 1,508 1,669
รายได้อื่น ๆ 385 745 779 1,336 565
รายจ่ายอื่น ๆ (275) (-559) (5,321) (2,837) (811)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 1,037 1,112 -757 7 1,423
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 4,359 -2,074 -7,529 2,587 5,785
จากการลงทุน (NICF) -589 -2,464 -633 -2,733 -2,720
จากการจัดหาเงิน (NFCF) -3,609 4,604 8,956 646 -3,804
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 161 66 794 500 -739
เงินสดสิ้นงวด 1,087 980 1,774 2,273 1,534
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 0.84 1.06 1.81 2.3 1.2
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 6.09% 5.74% 6.16% 4.31% 4.79%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 2% -0% 5% 1% 2%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 2% 2% -1% 0% 1%
ROA (Return on Asset) 3% 3% -1% 0% 3%
ROE (Return on Equity) 5% 5% -4% 0% 6%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com