หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน SF

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Siam Future Development Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.siamfuture.com
กลุ่มธุรกิจ: Property Development
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท SF อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 12,460 14,422 14,920 15,204 17,291
หนี้สิน (Debt) 5,313 (42.6%) 5,516 (38.2%) 5,288 (35.4%) 5,674 (37.3%) 6,087 (35.2%)
ทุน (Equity) 7,147 (57.4%) 8,906 (61.8%) 9,632 (64.6%) 9,530 (62.7%) 11,204 (64.8%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 1,697 1,366 2,138 1,312 1,287
ต้นทุนขาย (Cost) (0) (538) (0) (0) (0)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 1,697 828 2,138 1,312 1,287
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (143) (209) (192) (183) (197)
กำไรจากการดำเนินงาน 1,555 619 1,945 1,129 1,090
รายได้อื่น ๆ 0 0 0 0 0
รายจ่ายอื่น ๆ (855) (-1,174) (982) (881) (598)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 700 1,793 963 248 492
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 799 119 1,193 464 202
จากการลงทุน (NICF) -1,057 -80 -287 281 -73
จากการจัดหาเงิน (NFCF) 263 -33 -993 -712 -156
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 5 6 -87 33 -27
เงินสดสิ้นงวด 44 142 55 87 61
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 0.74 0.62 0.55 0.6 0.54
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 100% 60.61% 100% 100% 100%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 92% 45% 91% 86% 85%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 41% 131% 45% 19% 38%
ROA (Return on Asset) 6% 12% 6% 2% 3%
ROE (Return on Equity) 10% 20% 10% 3% 4%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com