หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน SENA

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Senadevelopment Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.sena.co.th
กลุ่มธุรกิจ: Property Development
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท SENA อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 6,709 8,136 7,633 8,867 11,920
หนี้สิน (Debt) 3,933 (58.6%) 4,595 (56.5%) 3,585 (47%) 4,744 (53.5%) 6,755 (56.7%)
ทุน (Equity) 2,776 (41.4%) 3,541 (43.5%) 4,048 (53%) 4,123 (46.5%) 5,165 (43.3%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 1,250 2,177 1,248 2,147 1,685
ต้นทุนขาย (Cost) (0) (1,282) (0) (0) (0)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 1,250 895 1,248 2,147 1,685
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (147) (559) (223) (427) (399)
กำไรจากการดำเนินงาน 1,103 336 1,026 1,720 1,286
รายได้อื่น ๆ 18 21 -0 40 17
รายจ่ายอื่น ๆ (687) (102) (264) (1,690) (914)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 434 255 762 70 389
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 155 -402 -689 622 50
จากการลงทุน (NICF) -55 -440 40 -67 -326
จากการจัดหาเงิน (NFCF) -77 705 555 -579 34
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 23 -137 -94 -24 -242
เงินสดสิ้นงวด 47 381 287 264 22
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 1.42 1.3 0.89 1.15 1.31
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 100% 41.11% 100% 100% 100%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 88% 15% 82% 80% 76%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 34% 12% 61% 3% 23%
ROA (Return on Asset) 6% 3% 10% 1% 3%
ROE (Return on Equity) 16% 7% 19% 2% 8%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com