หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน SCC

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: The Siam Cement Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.scg.com
กลุ่มธุรกิจ: Construction Materials
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท SCC อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 465,822 509,981 539,687 562,169 590,719
หนี้สิน (Debt) 256,505 (55.1%) 266,975 (52.3%) 258,069 (47.8%) 279,790 (49.8%) 277,288 (46.9%)
ทุน (Equity) 209,317 (44.9%) 243,006 (47.7%) 281,618 (52.2%) 282,379 (50.2%) 313,431 (53.1%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 293,230 439,614 301,323 368,579 407,601
ต้นทุนขาย (Cost) (248,096) (341,511) (247,915) (315,811) (353,695)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 45,135 98,103 53,408 52,768 53,905
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (27,273) (49,661) (30,326) (33,138) (36,518)
กำไรจากการดำเนินงาน 17,862 48,442 23,082 19,630 17,388
รายได้อื่น ๆ 9,194 11,440 32,806 17,668 5,977
รายจ่ายอื่น ๆ (-6,559) (6,166) (-196) (19,913) (-1,443)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 33,615 53,716 56,084 17,385 24,807
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 30,655 67,747 28,129 22,953 28,181
จากการลงทุน (NICF) -28,211 -47,800 21,895 -46,093 -10,752
จากการจัดหาเงิน (NFCF) 20,123 -22,900 -15,134 -18,007 -15,045
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 22,567 -2,953 34,890 -41,147 2,384
เงินสดสิ้นงวด 26,714 28,937 63,827 22,680 25,064
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 1.23 1.1 0.92 0.99 0.88
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 15.39% 22.32% 17.72% 14.32% 13.22%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 6% 11% 8% 5% 4%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 11% 12% 17% 5% 6%
ROA (Return on Asset) 7% 11% 10% 3% 4%
ROE (Return on Equity) 16% 22% 20% 6% 8%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com