หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน SC

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Sc Asset Corporation Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.scasset.com
กลุ่มธุรกิจ: Property Development
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท SC อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2010 2011 2012 2013 2015
สินทรัพย์ (Asset) 14,191 18,421 22,751 26,993 30,957
หนี้สิน (Debt) 5,453 (38.4%) 9,033 (49%) 12,681 (55.7%) 16,466 (61%) 17,732 (57.3%)
ทุน (Equity) 8,738 (61.6%) 9,388 (51%) 10,070 (44.3%) 10,527 (39%) 13,225 (42.7%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2010 2011 2012 2013 2015
รายได้จากธุรกิจหลัก 4,021 4,732 6,616 10,031 14,050
ต้นทุนขาย (Cost) (0) (0) (0) (6,465) (8,905)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 4,021 4,732 6,616 3,566 5,145
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (642) (713) (877) (1,905) (2,712)
กำไรจากการดำเนินงาน 3,379 4,019 5,739 1,661 2,433
รายได้อื่น ๆ 11 17 0 0 0
รายจ่ายอื่น ๆ (2,740) (3,271) (4,587) (579) (538)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 650 764 1,152 1,082 1,895
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) -714 -2,955 -2,802 -2,143 210
จากการลงทุน (NICF) -92 -53 -259 -155 -147
จากการจัดหาเงิน (NFCF) 636 3,486 2,639 2,383 199
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ -170 478 -422 85 262
เงินสดสิ้นงวด 560 746 694 1,173 219
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 0.62 0.96 1.26 1.56 1.34
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 100% 100% 100% 35.55% 36.62%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 84% 85% 87% 17% 17%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 16% 16% 17% 11% 13%
ROA (Return on Asset) 5% 4% 5% 4% 6%
ROE (Return on Equity) 7% 8% 11% 10% 14%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com