หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน RATCH

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Ratchaburi Electricity Generating Holding Public Co.
เว็บไซท์บริษัท: http://www.ratch.co.th
กลุ่มธุรกิจ: Energy
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท RATCH อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 96,235 92,605 96,391 96,748 103,684
หนี้สิน (Debt) 35,035 (36.4%) 32,185 (34.8%) 33,938 (35.2%) 33,165 (34.3%) 43,434 (41.9%)
ทุน (Equity) 61,200 (63.6%) 60,420 (65.2%) 62,453 (64.8%) 63,583 (65.7%) 60,250 (58.1%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 0 57,435 0 0 0
ต้นทุนขาย (Cost) (0) (50,617) (0) (0) (0)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 0 6,818 0 0 0
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (0) (1,567) (0) (0) (0)
กำไรจากการดำเนินงาน 0 5,251 0 0 0
รายได้อื่น ๆ 0 0 0 0 0
รายจ่ายอื่น ๆ (-6,279) (2,236) (-6,165) (-1,358) (-3,258)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 6,279 3,015 6,165 1,358 3,258
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 6,664 9,256 9,324 7,954 9,601
จากการลงทุน (NICF) 3,047 -6,248 4,915 -6,737 -2,788
จากการจัดหาเงิน (NFCF) -6,805 -6,741 -6,758 -2,253 -9,227
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 2,906 -3,733 7,481 -1,036 -2,414
เงินสดสิ้นงวด 4,651 3,774 11,254 10,254 8,261
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 0.57 0.53 0.54 0.52 0.72
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 16.7% 11.87% 14.22% 17.59% 14.62%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 15% 9% 12% 14% 12%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 13923938% 5% 13932518% 2972139% 5429005%
ROA (Return on Asset) 7% 3% 6% 1% 3%
ROE (Return on Equity) 10% 5% 10% 2% 5%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com