หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน PTTGC

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Ptt Global Chemical Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.pttgcgroup.com
กลุ่มธุรกิจ: Petrochemicals and Chemicals
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท PTTGC อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 404,752 377,545 393,166 400,391 448,802
หนี้สิน (Debt) 162,876 (40.2%) 143,280 (38%) 144,497 (36.8%) 138,909 (34.7%) 156,431 (34.9%)
ทุน (Equity) 241,876 (59.8%) 234,265 (62%) 248,669 (63.2%) 261,482 (65.3%) 292,371 (65.1%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 0 403,440 0 0 0
ต้นทุนขาย (Cost) (0) (366,168) (0) (0) (0)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 0 37,272 0 0 0
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (0) (11,424) (0) (0) (0)
กำไรจากการดำเนินงาน 0 25,848 0 0 0
รายได้อื่น ๆ 0 0 0 0 0
รายจ่ายอื่น ๆ (-15,036) (5,067) (-25,601) (-13,181) (-23,215)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 15,036 20,781 25,601 13,181 23,215
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 0 50,822 0 0 0
จากการลงทุน (NICF) 0 -22,345 0 0 0
จากการจัดหาเงิน (NFCF) 0 -30,028 0 0 0
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 0 -1,551 0 0 0
เงินสดสิ้นงวด 0 0 0 0 0
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 0.67 0.61 0.58 0.53 0.54
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 0% 9.24% 0% 0% 0%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 0% 6% 0% 0% 0%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 0% 5% 0% 0% 0%
ROA (Return on Asset) 4% 6% 7% 3% 5%
ROE (Return on Equity) 6% 9% 10% 5% 8%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com