หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน PTT

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Ptt Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.pttplc.com
กลุ่มธุรกิจ: Energy
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท PTT อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 1,779,179 2,173,996 2,232,331 2,229,964 2,293,205
หนี้สิน (Debt) 911,837 (51.3%) 1,086,309 (50%) 1,060,734 (47.5%) 1,016,595 (45.6%) 1,005,169 (43.8%)
ทุน (Equity) 867,342 (48.7%) 1,087,687 (50%) 1,171,597 (52.5%) 1,213,369 (54.4%) 1,288,036 (56.2%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 2,000,816 2,026,912 1,900,005 2,428,165 2,793,833
ต้นทุนขาย (Cost) (1,829,821) (1,818,796) (1,729,238) (2,208,896) (2,561,317)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 170,995 208,116 170,767 219,269 232,516
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (55,046) (71,496) (57,599) (73,651) (49,049)
กำไรจากการดำเนินงาน 115,949 136,620 113,168 145,618 183,467
รายได้อื่น ๆ 0 0 0 0 0
รายจ่ายอื่น ๆ (60,155) (105,901) (18,559) (99,451) (113,651)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 55,794 30,719 94,609 46,167 69,816
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 126,060 293,285 152,783 177,550 177,401
จากการลงทุน (NICF) -74,748 -133,043 -123,810 -160,454 -180,576
จากการจัดหาเงิน (NFCF) -35,462 -163,813 3,761 -45,423 27,711
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 15,850 -3,571 32,734 -28,327 24,536
เงินสดสิ้นงวด 90,819 103,776 136,061 116,132 136,918
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 1.05 1 0.91 0.84 0.78
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 8.55% 10.27% 8.99% 9.03% 8.32%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 6% 7% 6% 6% 7%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 3% 2% 5% 2% 2%
ROA (Return on Asset) 3% 1% 4% 2% 3%
ROE (Return on Equity) 6% 3% 8% 4% 5%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com