หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน PM

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Premier Marketing Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.premier-marketing.co.th
กลุ่มธุรกิจ: Food and Beverage
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท PM อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 2,304 2,499 2,558 2,761 2,426
หนี้สิน (Debt) 697 (30.3%) 734 (29.4%) 786 (30.7%) 835 (30.2%) 846 (34.9%)
ทุน (Equity) 1,607 (69.7%) 1,765 (70.6%) 1,772 (69.3%) 1,926 (69.8%) 1,580 (65.1%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 3,343 4,254 2,930 3,344 3,885
ต้นทุนขาย (Cost) (2,300) (3,039) (2,146) (2,422) (2,819)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 1,044 1,215 784 922 1,065
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (506) (682) (519) (537) (586)
กำไรจากการดำเนินงาน 538 533 264 385 480
รายได้อื่น ๆ -1 8 41 33 50
รายจ่ายอื่น ๆ (109) (108) (-40) (274) (369)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 428 433 345 144 160
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 98 538 184 287 247
จากการลงทุน (NICF) -62 -126 159 -179 -266
จากการจัดหาเงิน (NFCF) 8 -397 -199 -200 -165
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 44 15 144 -92 -184
เงินสดสิ้นงวด 89 189 333 242 59
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 0.43 0.42 0.44 0.43 0.54
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 31.21% 28.56% 26.75% 27.58% 27.43%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 16% 13% 9% 12% 12%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 13% 10% 12% 4% 4%
ROA (Return on Asset) 19% 17% 13% 5% 7%
ROE (Return on Equity) 27% 25% 19% 7% 10%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com