หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน OISHI

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Oishi Group Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.oishigroup.com
กลุ่มธุรกิจ: Food and Beverage
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท OISHI อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 9,131 9,089 9,278 9,392 9,745
หนี้สิน (Debt) 5,497 (60.2%) 5,006 (55.1%) 4,669 (50.3%) 4,350 (46.3%) 3,922 (40.2%)
ทุน (Equity) 3,634 (39.8%) 4,083 (44.9%) 4,609 (49.7%) 5,042 (53.7%) 5,823 (59.8%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 5,986 12,879 9,220 9,501 11,634
ต้นทุนขาย (Cost) (3,954) (8,447) (6,310) (6,558) (8,031)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 2,032 4,432 2,910 2,943 3,604
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (1,434) (3,704) (1,853) (2,245) (2,956)
กำไรจากการดำเนินงาน 598 728 1,057 698 648
รายได้อื่น ๆ 1 0 0 0 0
รายจ่ายอื่น ๆ (75) (24) (170) (7) (-189)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 524 704 887 691 837
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 1,001 1,394 1,201 1,311 1,616
จากการลงทุน (NICF) -251 -748 -1,383 -1,530 -1,756
จากการจัดหาเงิน (NFCF) -376 -194 -68 -34 178
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 374 452 -250 -253 38
เงินสดสิ้นงวด 773 558 309 56 94
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 1.51 1.23 1.01 0.86 0.67
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 33.95% 34.41% 31.56% 30.98% 30.98%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 10% 6% 11% 7% 6%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 9% 5% 10% 7% 7%
ROA (Return on Asset) 6% 8% 10% 7% 9%
ROE (Return on Equity) 14% 17% 19% 14% 14%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com