หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน NOK

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Nok Airlines Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.nokair.com
กลุ่มธุรกิจ: Transportation and Logistics
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท NOK อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 6,569 7,110 6,000 5,881 6,217
หนี้สิน (Debt) 2,219 (33.8%) 4,168 (58.6%) 6,340 (105.7%) 6,510 (110.7%) 6,623 (106.5%)
ทุน (Equity) 4,350 (66.2%) 2,942 (41.4%) -340 (-5.7%) -629 (-10.7%) -406 (-6.5%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 0 13,753 0 0 0
ต้นทุนขาย (Cost) (0) (14,902) (0) (0) (0)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 0 -1,149 0 0 0
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (0) (1,011) (0) (0) (0)
กำไรจากการดำเนินงาน 0 -2,160 0 0 0
รายได้อื่น ๆ 0 0 0 0 0
รายจ่ายอื่น ๆ (471) (-496) (2,795) (295) (856)
กำไรสุทธิ (Net Profit) -471 -1,664 -2,795 -295 -856
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 0 649 0 0 0
จากการลงทุน (NICF) 0 -132 0 0 0
จากการจัดหาเงิน (NFCF) 0 775 0 0 0
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 0 1,292 0 0 0
เงินสดสิ้นงวด 0 0 0 0 0
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 0.51 1.42 -18.65 -10.35 -16.31
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 0% -8.35% 0% 0% 0%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 0% -16% 0% 0% 0%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 0% -12% 0% 0% 0%
ROA (Return on Asset) -7% -23% -47% -5% -14%
ROE (Return on Equity) -11% -57% 822% 47% 211%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com