หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน MODERN

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: Modernform Group Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.modernform.com
กลุ่มธุรกิจ: Home and Office Products
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท MODERN อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2013 2014 2015 2016 2017
สินทรัพย์ (Asset) 4,234 4,250 4,086 3,656 3,656
หนี้สิน (Debt) 1,407 (33.2%) 1,527 (35.9%) 1,499 (36.7%) 1,211 (33.1%) 1,169 (32%)
ทุน (Equity) 2,827 (66.8%) 2,723 (64.1%) 2,587 (63.3%) 2,445 (66.9%) 2,487 (68%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2013 2014 2015 2016 2017
รายได้จากธุรกิจหลัก 3,327 2,396 3,654 2,752 2,946
ต้นทุนขาย (Cost) (2,041) (1,455) (2,500) (1,692) (1,796)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 1,286 942 1,154 1,060 1,150
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (1,030) (680) (945) (847) (884)
กำไรจากการดำเนินงาน 256 261 209 214 267
รายได้อื่น ๆ 115 111 104 290 265
รายจ่ายอื่น ๆ (-55) (-412) (-395) (332) (514)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 426 784 708 172 18
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 448 430 467 478 255
จากการลงทุน (NICF) -37 14 533 -100 -37
จากการจัดหาเงิน (NFCF) -199 -309 -843 -356 -262
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 212 135 157 22 -44
เงินสดสิ้นงวด 130 266 124 145 101
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 0.5 0.56 0.58 0.5 0.47
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 38.65% 39.29% 31.58% 38.53% 39.04%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 8% 11% 6% 8% 9%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 12% 31% 19% 6% 1%
ROA (Return on Asset) 10% 18% 17% 5% 0%
ROE (Return on Equity) 15% 29% 27% 7% 1%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com