หุ้นเติบโตเร็ว

ผลประกอบการ งบการเงิน MK

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
logo
บริษัท: M.k. Real Estate Development Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.mk.co.th
กลุ่มธุรกิจ: Property Development
หน้าเพจแสดงการเปรียบเทียบงบการเงิน ยังอยู่ในช่วงทดลอง ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดได้ ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์งบการเงินของบริษัท MK อย่างละเอียด ได้จากเวปไซท์ กลต โดยคลิก -> ที่นี้
          หน่วย(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 2014 2015 2016 2017 2018
สินทรัพย์ (Asset) 7,361 11,678 13,507 13,853 14,234
หนี้สิน (Debt) 1,891 (25.7%) 5,040 (43.2%) 6,814 (50.4%) 7,134 (51.5%) 7,723 (54.3%)
ทุน (Equity) 5,470 (74.3%) 6,638 (56.8%) 6,693 (49.6%) 6,719 (48.5%) 6,511 (45.7%)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          หน่วย (ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุน 2014 2015 2016 2017 2018
รายได้จากธุรกิจหลัก 2,184 3,750 2,720 1,673 1,724
ต้นทุนขาย (Cost) (0) (2,609) (0) (0) (0)
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 2,184 1,141 2,720 1,673 1,724
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (269) (591) (389) (359) (362)
กำไรจากการดำเนินงาน 1,915 550 2,332 1,314 1,362
รายได้อื่น ๆ 17 -4 -9 37 49
รายจ่ายอื่น ๆ (1,486) (-82) (1,972) (1,325) (1,241)
กำไรสุทธิ (Net Profit) 447 628 350 26 170
เปรียบเทียบงบการเงิน
งบกระแสเงินสด         หน่วย (ล้านบาท)
จากการดำเนินงาน (NOCF) 732 878 171 -218 -277
จากการลงทุน (NICF) -37 -2,441 -98 118 13
จากการจัดหาเงิน (NFCF) -735 1,840 -8 48 264
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ -40 277 65 -52 0
เงินสดสิ้นงวด 12 27 92 39 39
เปรียบเทียบงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน          
DE Ratio 0.35 0.76 1.02 1.06 1.19
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) 100% 30.43% 100% 100% 100%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 88% 15% 86% 79% 79%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) 20% 17% 13% 2% 10%
ROA (Return on Asset) 6% 5% 3% 0% 1%
ROE (Return on Equity) 8% 9% 5% 0% 3%
 
 
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com